Інструкція для посади "Кресляр-конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кресляр-конструктор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - середня професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня (повна) загальна освіта та спеціальна підготовка по встановленій програмі. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи конструювання;
      - методи та засоби виконання креслярно-конструкторських робіт;
      - номенклатуру конструкторських документів;
      - основи технічного креслення, інструменти та пристосування, застосовувані при кресленні;
      - Єдину систему конструкторської документації;
      - стандарти, технічні умови та інструкції з оформлення креслень та іншої конструкторської документації;
      - методи та засоби виконання технічних розрахунків;
      - основні характеристики застосовуваних матеріалів;
      - технологію виготовлення і умови технічної експлуатації розроблювальних виробів;
      - основи організації праці;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Кресляр-конструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кресляр-конструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кресляр-конструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кресляр-конструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує прості роботи з конструювання виробів.

2.2. Вичерчує креслення деталей, збірні креслення, креслення загального виду, габаритні та монтажні креслення по ескізних документах або з натури, а також іншу конструкторську документацію.

2.3. Знімає з натури ескізи простих конструкцій.

2.4. Виконує деталіровку збірних креслень, нескладні технічні розрахунки за вихідним даними відповідно до розроблених програм і методиками або типовими розрахунками.

2.5. Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці.

2.6. Вносить прийняті в процесі розробки зміни в конструкторську документацію та складає повідомлення про зміни.

2.7. Оформляє креслення, робить необхідні написи і проставляє умовні позначки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кресляр-конструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кресляр-конструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кресляр-конструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кресляр-конструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кресляр-конструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кресляр-конструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кресляр-конструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кресляр-конструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кресляр-конструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кресляр-конструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кресляр-конструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кресляр-конструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кресляр-конструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кресляр-конструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кресляр-конструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кресляр-конструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.