Інструкція для посади "Кресляр", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кресляр" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодшій спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи і засоби виконання креслярських робіт;
      - основи технічного креслення;
      - інструменти і приладдя, що застосовуються під час креслення;
      - стандарти, технічні умови й інструкції щодо оформлення креслень та іншої конструкторської документації;
      - правила експлуатації технічних засобів;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Кресляр призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кресляр підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кресляр керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кресляр під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує креслярські роботи (креслення деталей, складальні креслення, креслення загального вигляду, габаритні й монтажні креслення та іншу конструкторську документацію) за ескізними документами або з натури в потрібних масштабах тушшю або олівцем із додержанням правил креслення.

2.2. Використовує комп'ютерне обладнання для створення й модифікації робочих креслень, що важко копіюються і мають цифрові дані.

2.3. Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці.

2.4. Оформлює креслення, робить необхідні написи і проставляє умовні позначення.

2.5. Вживає заходів щодо використання сучасних технічних засобів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кресляр має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кресляр має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кресляр має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кресляр має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кресляр має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кресляр має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кресляр має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кресляр має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кресляр має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кресляр несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кресляр несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кресляр несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кресляр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кресляр несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кресляр несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кресляр несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.