Інструкція для посади "Начальник зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи організації праці та управління;
      - організацію роботи зміни;
      - види та форми звітності;
      - принципи та методи оцінки ефективної діяльності зміни та закладу охорони;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник зміни призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу зміни, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Визначає загальну лінію діяльності, приймає рішення щодо її вдосконалення.

2.3. Забезпечує установлений режим роботи особового складу зміни та виконання покладених на нього завдань щодо своєчасного реагування на заяви, повідомлення та інформацію в межах повноважень, передбачених керівництвом закладу.

2.4. Здійснює збір, обробку та узагальнення оперативної інформації.

2.5. Контролює та організовує постійну взаємодію зміни з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань оперативного реагування та під час виникнення надзвичайних ситуацій при виконанні функцій охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей.

2.6. Організовує методичне та документальне забезпечення діяльності особового складу зміни.

2.7. Здійснює заходи, спрямовані на удосконалення системи інформаційного забезпечення її роботи.

2.8. Аналізує результати діяльності зміни, виявляє причини та обставини випадків неналежного виконання функціональних обов’язків особовим складом зміни, різних надзвичайних ситуацій, пошкоджень об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей.

2.9. Сприяє виявленню особовим складом зміни творчої ініціативи, пошуку нових шляхів ефективного вирішення завдань, покладених на неї.

2.10. Вносить пропозиції щодо підвищення ефективності дій структурних підрозділів закладу у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

2.11. Організовує підтримання ліній та засобів зв’язку у належному стані на випадок термінових повідомлень та ускладнення оперативної ситуації.

2.12. Розроблює разом з фахівцями органів Держспецзв’язку та їх структурних підрозділів проекти нормативних документів щодо удосконалення системи оперативного інформування та реагування на надзвичайні події.

2.13. Контролює приймання, видавання та облік спеціальних засобів та матеріалів, необхідних для здійснення покладених на зміну завдань.

2.14. Здійснює контроль за використанням автотранспорту.

2.15. Забезпечує навчання особового складу зміни та ведення документації відповідно до чинного законодавства.

2.16. Контролює дотримання особовим складом зміни режиму секретності.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності зміни; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад зміни; вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо удосконалення роботи зміни; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях робочих груп з питань, пов’язаних з роботою зміни.