Інструкція для посади "Начальник зміни атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 6 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують правила експлуатації атомної електростанції;
      - правила будови та безпечної експлуатації устаткування та споруд атомної електростанції;
      - правила та норми радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій;
      - технічні вимоги до конструкції установок та систем, що забезпечують ядерну безпеку;
      - основні техніко-економічні показники, теплову та електричну схему атомної електростанції;
      - експлуатаційні характеристики й технологічні схеми основного та допоміжного устаткування атомної електростанції;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування, комутаційної апаратури та споруд атомної електростанції;
      - призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики та блокування;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж;
      - посадові й виробничі інструкції оперативного персоналу атомної електростанції;
      - план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у разі радіаційної аварії;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі оперативного і безпечного управління атомною електростанцією;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне адміністративно-технічне та оперативне керівництво експлуатацією атомної електростанції.

2.2. Забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування атомної електростанції.

2.3. Забезпечує виконання графіків електричного та теплового навантажень, дотримання рівня встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, підвищення коефіцієнта готовності й економічної ефективності атомної електростанції.

2.4. Керує проведенням перемикання в основних і технологічних схемах атомної електростанції, контролює своєчасність виконання графіків профілактичних оглядів устаткування, систем регулювання, блокування та контролю, а також графіків переходу на резервне устаткування.

2.5. Забезпечує своєчасний пуск та зупинку основного та допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт та введення до експлуатації після ремонту.

2.6. Веде контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем безпеки атомної електростанції.

2.7. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування.

2.8. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах керує їх локалізацією та ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування атомної електростанції.

2.9. Складає диспетчерське повідомлення про аварії та передає його диспетчеру енергосистеми.

2.10. У разі аварій в енергосистемі, електричних та теплових мережах вживає заходів щодо підтримки нормальних параметрів електричної і теплової енергії.

2.11. Бере участь у проведенні протиаварійного та протипожежного тренування, в роботі комісій з розгляду порушень у роботі устаткування.

2.12. Бере участь у перевірці знань підлеглого персоналу, а також в атестації робочих місць.

2.13. Проводить оперативні наради зміни, веде оперативну документацію.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.