Інструкція для посади "Начальник зміни електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді начальника зміни електричного, котлотурбінного (котельного, турбінного) цеху - не менше 2 років. Для теплових електростанцій з енергоблоками 150 тис. кВт і вище та гідравлічних електростанцій, а також для атомних станцій (незалежно від потужності енергоблоків) - стаж роботи на посаді начальника зміни електричного, котлотурбінного, реакторно-турбінного (реакторного, турбінного) цеху - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації електростанції;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - правила та норми радіаційної безпеки;
      - Правила ядерної безпеки атомних електростанцій*;
      - Правила влаштування та безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій, дослідних ядерних реакторів*;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - правила Держатомнагляду*;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Правила безпеки під час роботи з інструментом і пристроями;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технолог.порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - санітарні норми та правила;
      - державні та галузеві стандарти, стандарти підприємства;
      - протиаварійні та експлуатаційні керівні документи;
      - склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях оперативного персоналу;
      - посадові та виробничі інструкції оперативного персоналу зміни;
      - основи дозиметричного та спецтехнологічного контролю*;
      - типові та заводські інструкції з експлуатації устаткування і технологічних систем електростанції;
      - електричні і технологічні схеми електростанції;
      - схему під'їзних шляхів;
      - експлуатаційні характеристики основного і допоміжного устаткування;
      - принципові схеми й принцип роботи релейних захистів, блоківок та контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів, основні схеми живлення кіл керування, сигналізації, постійного струму;
      - територіальне розташування основного та допоміжного устаткування і комутаційної апаратури в усіх цехах і приміщеннях, а також устаткування і споруд, що належать електростанції і розташованих як на території електростанції, так і за її межами;
      - основи побудови АСДК і правила користування нею;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері оперативного керування електростанцією;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник зміни електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво експлуатацією електростанції в зміні і підлеглим йому оперативним персоналом.

2.2. Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу енергоустаткування електростанції, економічний розподіл навантаження між агрегатами та дотримання трудової і виробничої дисципліни підлеглим йому персоналом.

2.3. Забезпечує виконання електростанцією графіків електричного і теплового навантаження і підтримання встановленої кількості і якості електричної і теплової енергії.

2.4. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного та допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку до виведення устаткування в ремонт і введення його в експлуатацію після ремонту.

2.5. Керує проведенням перемикань в основних електричних і технологічних схемах електростанції.

2.6. Контролює підтримання нормальних параметрів на реакторах і турбінах, ведення водно-хімічного режиму, перевіряє систему безпеки станції.

2.7. Здійснює обходи робочих місць персоналу зміни у відповідності із встановленим графіком, під час яких перевіряє дотримання встановлених режимів роботи устаткування, стан устаткування, будівель і споруд, чистоту і порядок робочих місць, ведення оперативно-технічної документації.

2.8. Стежить за виконанням персоналом електростанції Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, правил радіаційної безпеки*, правил пожежної безпеки та вибухобезпеки, правил ядерної безпеки*, Правил Держнаглядохоронпраці, Правил Держатомнагляду*, посадових та виробничих інструкцій, затверджених інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування і підготовки робочих місць для проведення робіт на устаткуванні.

2.9. Контролює своєчасне виконання графіків випробовування та профілактичних оглядів устаткування, систем регулювання, блоківок і контролю, а також графіків переходу на резервне устаткування.

2.10. Контролює виконання електростанцією санітарних норм з активності радіоактивних скидних вод і газів, радіаційний стан приміщень станції*.

2.11. Під час аварій, відмов, стихійних явищ, пожеж та інших порушень у роботі електростанції керує їх ліквідацією, локалізацією (ліквідацією наслідків), вживає заходів для забезпечення безпеки персоналу, цілості устаткування, відновлення нормального режиму роботи станції.

2.12. Складає диспетчерські повідомлення про аварії та передає їх диспетчеру енергосистеми.

2.13. Під час аварій в енергосистемі, електричних і теплових мережах вживає заходів для підтримання нормальних параметрів електричної і теплової енергії та виконує вказівки диспетчера енергосистеми.

2.14. Бере участь у проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

2.15. Бере участь в роботі комісій з перевірки знань начальників змін цехів.

2.16. Організовує впровадження передових прийомів і методів праці в зміні.

2.17. Проводить оперативні наради зміни.

2.18. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.19. Веде оперативну документацію.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. (*) Тільки для начальника зміни атомної станції.