Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-організаційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або в інших сферах не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту та регламентують науково-організаційну діяльність, Дисциплінарний статут; новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій; наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки; порядок складання та оформлення документів з науково-організаційної діяльності; інструкцію з діловодства в Інституті; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу. Аналізує стан науково-організаційної діяльності Інституту, розроблює заходи щодо підвищення її ефективності. Разом з керівництвом Інституту бере участь у формуванні пріоритетних напрямів досліджень у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Забезпечує координацію науково-організаційної діяльності структурних підрозділів Інституту, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання їх наукового потенціалу. Організовує здійснення експертизи наукових, науково-технічних програм, проектів та розробок за напрямами діяльності Інституту. Здійснює підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень і розробок, координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами Інституту, взаємодію з іншими установами, організаціями та підприємствами. Організовує контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту. Забезпечує координацію при розробці основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління. Координує та контролює підготовку документів для організації роботи науково-технічної ради Інституту, їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень. Подає пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів. Готує пропозиції з підготовки та підвищення кваліфікації, стажування особового складу Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, установах і організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань та обов’язків, від структурних підрозділів Інституту – вчасного надання інформації для аналізу та формування планово-звітних документів за напрямами діяльності відділу відповідно до вказівок керівництва Інституту та нормативно-правових актів Держспецзв’язку; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його діяльності.