Інструкція для посади "Начальник науково-організаційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник науково-організаційного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або в інших сферах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Інституту та регламентують науково-організаційну діяльність, Дисциплінарний статут;
      - новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів з науково-організаційної діяльності;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник науково-організаційного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник науково-організаційного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник науково-організаційного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник науково-організаційного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу.

2.2. Аналізує стан науково-організаційної діяльності Інституту, розроблює заходи щодо підвищення її ефективності.

2.3. Разом з керівництвом Інституту бере участь у формуванні пріоритетних напрямів досліджень у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації.

2.4. Забезпечує координацію науково-організаційної діяльності структурних підрозділів Інституту, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання їх наукового потенціалу.

2.5. Організовує здійснення експертизи наукових, науково-технічних програм, проектів та розробок за напрямами діяльності Інституту.

2.6. Здійснює підготовку пропозицій щодо зведених перспективних та річних планів наукових досліджень і розробок, координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами Інституту, взаємодію з іншими установами, організаціями та підприємствами.

2.7. Організовує контроль за своєчасним та якісним виконанням затверджених тематичних планів та підготовку зведених звітів про діяльність Інституту.

2.8. Забезпечує координацію при розробці основних напрямів роботи Інституту, планів та програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці та управління.

2.9. Координує та контролює підготовку документів для організації роботи науково-технічної ради Інституту, їх виконання та здійснення ухвалених радою рішень.

2.10. Подає пропозиції щодо проведення наукових конференцій, нарад, семінарів.

2.11. Готує пропозиції з підготовки та підвищення кваліфікації, стажування особового складу Інституту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник науково-організаційного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник науково-організаційного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник науково-організаційного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник науково-організаційного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник науково-організаційного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник науково-організаційного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник науково-організаційного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник науково-організаційного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник науково-організаційного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник науково-організаційного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, установах і організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань та обов’язків, від структурних підрозділів Інституту – вчасного надання інформації для аналізу та формування планово-звітних документів за напрямами діяльності відділу відповідно до вказівок керівництва Інституту та нормативно-правових актів Держспецзв’язку; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його діяльності.