Інструкція для посади "Начальник науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник науково-дослідної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи у сфері науково-дослідної діяльності або практичної діяльності у сфері захисту інформації не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут;
      - новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів, які пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності;
      - вимоги до ведення поточного діловодства;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник науково-дослідної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник науково-дослідної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник науково-дослідної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник науково-дослідної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання наукових досліджень та розробок згідно з планами робіт лабораторії.

2.2. Складає програми та плани робіт лабораторії.

2.3. Організовує проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Інституту комплексних наукових досліджень та розробок.

2.4. Забезпечує створення організаційно-методичних умов для практичного застосування результатів науково-дослідної та іншої діяльності лабораторії.

2.5. Бере участь у впровадженні у практичну діяльність Держспецзв’язку результатів досліджень та розробок Інституту, вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті.

2.6. Організовує та координує проведення науково-технічних виставок, семінарів, нарад, конференцій тощо, що пропагують наукові та науково-технічні досягнення Інституту.

2.7. Забезпечує збереження апаратури засекречування, шифрів та документації до неї, безпеку засобів урядового та спеціальних видів зв’язку, які використовуються лабораторією.

2.8. Працює з відомостями про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з відповідними ступенями секретності.

2.9. Організовує охорону об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку, які належать до зони відповідальності лабораторії.

2.10. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.11. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази лабораторії, для належного забезпечення науково-дослідної та інших видів її діяльності.

2.12. Забезпечує збереження техніки, устаткування та майна лабораторії.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник науково-дослідної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник науково-дослідної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник науково-дослідної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник науково-дослідної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник науково-дослідної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник науково-дослідної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом, у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, що проводяться в Інституті; вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових завдань та обов’язків; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи лабораторії; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку.