Інструкція для посади "Начальник науково-технічного сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник науково-технічного сектору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут;
      - порядок складання та оформлення документів з організації роботи сектору;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури Інституту;
      - ділові та морально-психологічні якості особового складу сектору науково-технічної роботи;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - основи державного управління та права;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник науково-технічного сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник науково-технічного сектору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник науково-технічного сектору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник науково-технічного сектору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає основні напрями та завдання діяльності сектору науково-технічної роботи.

2.2. Здійснює безпосереднє керівництво науковою, науково-технічною та господарською діяльністю сектору з питань розробки, створення та впровадження сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації.

2.3. Організовує та здійснює планування, проведення, науково-організаційне супроводження та контроль наукової та науково-технічної діяльності Інституту, інформаційно-аналітичне забезпечення та звітність.

2.4. Бере участь у здійсненні державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації на окремих об`єктах інформаційної діяльності.

2.5. Організовує та здійснює експертизу нормативних документів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; виховну роботу з особовим складом сектору, вивчає його ділові та морально-психологічні якості.

2.6. Керує проведенням наукових досліджень за тематикою сектору, бере у них особисту участь.

2.7. Здійснює контроль за забезпеченням сектору матеріально-технічними засобами.

2.8. Організовує та бере участь у розробці, створенні та впровадженні сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації.

2.9. Бере участь у розробці річних і перспективних планів наукової роботи та узгодженні робочих програм науково-дослідних робіт за тематикою сектору науково-технічної роботи.

2.10. Здійснює систематичний контроль за виконанням плану науково-дослідних робіт сектору, вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.11. Контролює вивчення підлеглими керівних документів з режиму секретності.

2.12. Організовує в установленому порядку взаємодію з іншими підрозділами та науковими закладами Держспецзв’язку, установами, організаціями та підприємствами інших міністерств та відомств з метою успішного виконання завдань, покладених на сектор.

2.13. Організовує видавничу, винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, проведення науково-технічних конференцій, семінарів та нарад за профілем роботи сектору.

2.14. Здійснює підбір інформації щодо сучасних засобів та систем захисту інформації, проводить її аналіз та, за необхідності, використовує її при виконанні науково-дослідних та інших робіт.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник науково-технічного сектору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник науково-технічного сектору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник науково-технічного сектору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник науково-технічного сектору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник науково-технічного сектору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник науково-технічного сектору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник науково-технічного сектору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник науково-технічного сектору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник науково-технічного сектору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник науково-технічного сектору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: уточнювати та конкретизувати наукові завдання щодо наукових досліджень за тематикою сектору; проводити заняття у вищих навчальних закладах України, керувати дипломним та курсовим проектуванням курсантів (слухачів) Інституту; вирішувати у встановленому порядку питання про взаємодію фахівців сектору з представниками органів Держспецзв’язку, установ, організацій та підприємств з питань, що пов’язані з напрямами діяльності сектору, виконанням спільних проектів; вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності сектору та преміювання особового складу сектору науково-технічної роботи за результатами його діяльності.