Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Начальник науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вчена ступень доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. На посаді завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (лабораторією) установи та завідувача (начальника) науково-дослідним сектором (лабораторією), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) інституту, на строк до 3 років можуть бути призначені, не маючи вченого ступеня, висококваліфіковані фахівці відповідної області знань, що володіють зазначеним досвідом роботи.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми у відповідній області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки; керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок; порядок укладання та виконання договорів при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами; наукове встаткування підрозділу, правила його експлуатації; порядок складання заявок на винаходи та відкриття, оформлення науково-технічної документації та заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового встаткування; системи керування науковими дослідженнями та розробками; організації, оцінки та оплати праці науковців, форми їхнього матеріального заохочення; діючі положення по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; керівні матеріали по організації діловодства; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує виконання науково-дослідних робіт, передбачених у тематичному плані установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту, і визначає перспективи їхнього розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи та засоби проведення цих робіт. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє керівництву установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту. Розробляє проекти технічних завдань, методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань і прогнози розвитку відповідної області знань і пропозиції про залучення інших установ, організацій та підприємств як співвиконавців запланованих робіт. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених у тематичних планах підрозділу, формує їхні кінцеві цілі та передбачувані результати, бере безпосередню участь у проведенні окремих робіт. Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов'язань, а також якість робіт, виконаних фахівцями підрозділу, а також співвиконавцями. Забезпечує при цьому дотримання нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгодження. Подає на розгляд вченої (науково-технічної) ради установи або керівника відділу (відділення, лабораторії) інституту наукові звіти по виконаних роботах. Забезпечує практичне застосування їхніх результатів, авторський нагляд і надання технічної допомоги. Вживає заходів по раціональному використанню виділених ресурсів і забезпечує схоронність устаткування, апаратури та приладів. Проводить роботу з патентування й ліцензування наукових та технічних досягнень і забезпеченню реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Забезпечує ефективність роботи підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів по розвитку творчої активності фахівців. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил та норм охорони праці. Бере участь у підборі, атестації й оцінці діяльності працівників підрозділу, підвищенні їхньої кваліфікації, представляє керівникові установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту пропозиції по оплаті їхньої праці з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи. Керує працівниками підрозділу.