Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років, категорії B - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативноправові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; перспективи технічного розвитку лабораторії, систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання, обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу лабораторії. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання, що в них встановлено. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає установлену звітність. Координує роботу підпорядкованих служб. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Організовує підготовку працівників підрозділу з освоєння нової авіаційної техніки. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу або направлені на стажування в лабораторію. Проводить заняття з авіаційним персоналом, керує виробничою практикою учнів.