Інструкція для посади "Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічного обслуговування повітряних суден категорії C - не менше 3 років, категорії B - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативноправові акти урядового органу державного управління в галузі авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали;
      - перспективи технічного розвитку лабораторії, систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування в підрозділі;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт, стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування;
      - основи економіки організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання, обслуговування устаткування відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці.

2.2. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування авіаційної техніки, які забезпечують своєчасне обслуговування, налагодження і ремонт авіаційної техніки, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення її експлуатації.

2.3. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу лабораторії.

2.4. Організовує розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків технічного обслуговування, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним.

2.5. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, запобігання браку і підвищення якості обслуговування авіаційної техніки, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та собівартості робіт, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден.

2.6. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.7. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.

2.8. Забезпечує безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці.

2.9. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин відмов та несправностей авіаційної техніки, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.

2.10. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування, вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки.

2.11. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання, що в них встановлено.

2.12. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації.

2.13. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає установлену звітність.

2.14. Координує роботу підпорядкованих служб.

2.15. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.

2.16. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.17. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

2.18. Надає допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

2.19. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу.

2.20. Організовує підготовку працівників підрозділу з освоєння нової авіаційної техніки.

2.21. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу або направлені на стажування в лабораторію.

2.22. Проводить заняття з авіаційним персоналом, керує виробничою практикою учнів.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії авіаційного електро-, радіо- та приладового обладнання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.