Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник медичного відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу. Несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на відділення завдань. Організовує взаємодію медичного відділення з іншими структурними підрозділами закладу. Веде нагляд за хворими, перевіряє правильність встановленого діагнозу, обґрунтованість досліджень та призначених методів лікування. Впроваджує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації особового складу Держспецзв’язку у межах своєї спеціалізації. Забезпечує сучасні методи лікувально-оздоровчого режиму та раціонального харчування. Організовує контроль за своєчасним отриманням та зберіганням лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими. Контролює раціональне використання ліжкового фонду, медичної техніки та оснащення відділення. Вживає заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у відділенні. Надає консультаційну медичну допомогу особовому складу відділення, розглядає діагностичні помилки та в межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо їх усунення. Готує та подає на розгляд керівництва річні звіти. Контролює своєчасне підвищення кваліфікації особового складу відділення. Організовує створення належних виробничих умов, забезпечує дотримання особовим складом відділення правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи відділення, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичного персоналу з актуальних питань охорони здоров`я. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Виконує інші доручення керівництва.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань між підлеглими; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.