Інструкція для посади "Начальник медичного відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник медичного відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник медичного відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник медичного відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник медичного відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник медичного відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на відділення завдань.

2.3. Організовує взаємодію медичного відділення з іншими структурними підрозділами закладу.

2.4. Веде нагляд за хворими, перевіряє правильність встановленого діагнозу, обґрунтованість досліджень та призначених методів лікування.

2.5. Впроваджує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації особового складу Держспецзв’язку у межах своєї спеціалізації.

2.6. Забезпечує сучасні методи лікувально-оздоровчого режиму та раціонального харчування.

2.7. Організовує контроль за своєчасним отриманням та зберіганням лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими.

2.8. Контролює раціональне використання ліжкового фонду, медичної техніки та оснащення відділення.

2.9. Вживає заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у відділенні.

2.10. Надає консультаційну медичну допомогу особовому складу відділення, розглядає діагностичні помилки та в межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо їх усунення.

2.11. Готує та подає на розгляд керівництва річні звіти.

2.12. Контролює своєчасне підвищення кваліфікації особового складу відділення.

2.13. Організовує створення належних виробничих умов, забезпечує дотримання особовим складом відділення правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.14. Аналізує показники роботи відділення, вживає заходів щодо їх оптимізації.

2.15. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичного персоналу з актуальних питань охорони здоров`я.

2.16. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.17. Виконує інші доручення керівництва.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник медичного відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник медичного відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник медичного відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник медичного відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник медичного відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник медичного відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник медичного відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник медичного відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник медичного відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник медичного відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник медичного відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник медичного відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник медичного відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник медичного відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник медичного відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник медичного відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань між підлеглими; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.