Інструкція для посади "Начальник медичної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник медичної служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією - "Організація і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство;
      - директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану здоров'я населення в місцях дислокації підрозділів служби цивільного захисту, а також показники стану здоров'я особового складу цих підрозділів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології;
      - організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я;
      - документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад служби, укомплектованість закладів і підрозділів та потребу в кадрах;
      - нормативні документи щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації, оброблення медичної статистичної інформації;
      - потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

1.4. Начальник медичної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник медичної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник медичної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник медичної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво медичною службою відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають її діяльність.

2.2. Організовує лікувально-профілактичну, санітарно-гігієнічну, організаційно-методичну, протиепідемічну діяльність медичної служби та заходи з медичного постачання.

2.3. Організовує та бере участь у проведенні заходів медичного і біологічного захисту населення за надзвичайних ситуацій та ліквідації їх медико-санітарних наслідків.

2.4. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними службами і закладами та забезпечує взаємодію підрозділів і закладів служби.

2.5. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.6. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил трудового розпорядку, з охорони праці та пожежної безпеки.

2.7. Аналізує показники роботи закладів охорони здоров'я та медичних підрозділів, які входять до складу медичної служби, вживає заходів щодо їх оптимізації, готує відповідні директивні документи з цього питання.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник медичної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник медичної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник медичної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник медичної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник медичної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник медичної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник медичної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник медичної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник медичної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник медичної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник медичної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник медичної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник медичної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник медичної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник медичної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник медичної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.