Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Методист першої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи на посаді методиста не менше трьох років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує методичну роботу вищого навчального закладу, фільмотек, методичних, навчально-методичних кабінетів (центрів) Інституту. Готує до видання дидактичні та навчально-методичні матеріали для використання у навчально-виховному процесі. Зберігає та веде облік матеріальних цінностей, закріплених за навчально-методичною групою. Аналізує стан навчально-методичної (навчально-тренувальної) та виховної роботи в Інституті та розроблює пропозиції щодо підвищення її ефективності. Бере участь у комплектуванні навчальних груп, кружків і об’єднань установ додаткової освіти. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту, форм, методів і засобів навчання. Бере участь у розробці методичних та інформаційних матеріалів, діагностиці, прогнозуванні та плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і фахівців вищого навчального закладу. Складає навчальні, навчально-тематичні плани та програми за дисциплінами та навчальними курсами. Організовує розробку, рецензування та підготовку до затвердження навчально-методичної документації, посібників (навчальних дисциплін, типових переліків устаткування, дидактичних матеріалів тощо). Переймає у військових та цивільних вищих навчальних закладах передовий досвід навчання та виховання курсантів (слухачів), поширює його в підрозділах вищого навчального закладу. Вживає заходів щодо поширення найбільш результативного досвіду керівників і фахівців Інституту. Координує роботу методичних об’єднань педагогічних працівників. Бере участь у розробці необхідної документації з проведення конкурсів, виставок, олімпіад, зльотів, змагань тощо. Надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам вищого навчального закладу за відповідними напрямами діяльності. Бере участь в організації підвищення кваліфікації та перепідготовки особового складу за відповідними напрямами. Організовує роботу з науково-методичного забезпечення навчальної програми. Надає допомогу авторам у підготовці до видання відповідних посібників. Інформує навчально-методичні кабінети та керівництво Інституту щодо підручників, які видаються, навчальних посібників, відеоматеріалів, аудіовізуальних та інших засобів навчання та аналізує потребу в них. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки та вивчення змісту посібників. Перевіряє роботу методичних секцій спеціальних кафедр з організації навчально-методичної та наукової роботи. Готує матеріали до звіту про роботу Інституту за навчальний рік щодо аналізу навчально-методичної та наукової роботи спеціальних кафедр. Додержується вимог законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку, встановлених в Інституті.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів, варіанти усунення недоліків в діяльності Інституту: отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.