Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби промислових підприємств", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, що стосуються судноремонтних, суднобудівних та машинобудівних підприємств; правила ремонту суден; правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту; Статут внутрішнього водного транспорту. Статут служби на суднах річкового флоту. Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту, передові методи управління; безвідходну та енергозберігаючу технології; основні положення госпрозрахунку, самофінансування, оперативного управління промисловими підприємствами; виробничі потужності та верстатний парк підлеглих підприємств; шляхи підвищення ефективності праці промпідприємств; перспективу розвитку промислової бази пароплавства; правила охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії, протипожежного захисту, режимні заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне керівництво і ритмічну роботу промислових підприємств. Забезпечує своєчасне і якісне виконання планів промисловими підприємствами з судноремонту, суднобудування і машинобудування згідно із затвердженими обсягами і номенклатурними показниками, випуск товарів широкого вжитку. Розробляє квартальні, річні, перспективні плани виробництва з промислової діяльності. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, подає юридичній службі пароплавства матеріали щодо невиконання підприємствами договірних зобов'язань для пред'явлення штрафних санкцій. Організовує з відповідними службами і відділами пароплавства роботу промислових підприємств з розроблення і здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці і рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, освоєння впроваджуваних нових та ефективне використання існуючих виробничих потужностей і устаткування, економію матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів; в установленому порядку подає заходи на затвердження керівництву пароплавства. Забезпечує раціональне завантаження промпідприємств, веде роботу з їх спеціалізації і кооперування, організації спеціалізованих виробництв, цехів, дільниць, міжбасейнового кооперування. Організовує роботу промпідприємств з технічної експлуатації та планово-запобіжного ремонту устаткування будинків і споруд, проведення паспортизації підприємств. Спільно з планово-економічним відділом (ПЕВ) забезпечує проведення розрахунків використання промислових потужностей промпідприємств. Вивчає потребу промпідприємств у технічному, енергетичному, підйомно-транспортному обладнанні, розподіляє виділені на нього кошти, організовує своєчасне введення в експлуатацію нового устаткування. Контролює й аналізує використання промпідприємствами промислового устаткування, організовує роботу підприємств з підвищення змінності його роботи, з поліпшення використання устаткування, складає проекти планів капітального ремонту устаткування та автотранспорту на підприємствах інших відомств, подає їх на затвердження керівництвом пароплавства і контролює їх виконання. Складає плани підготовки промислових підприємств до зимового ремонту флоту і забезпечує їх виконання, плани проведення днозаглиблювальних робіт на акваторії промпідприємств. Планує, організовує виконання і контроль за ходом навігаційного та зимового ремонту флоту. Аналізує виконання виробничої програми промпідприємствами з усіх видів діяльності, бере участь у розгляді бухгалтерських звітів, балансу підприємств і підготовці рішень пароплавства щодо виконання підприємствами виробничої програми. Забезпечує і контролює роботу промислових підприємств з підвищення якості й атестації продукції, упровадження і застосування комплексної системи управління якістю продукції. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи новаторів, передових методів ремонту флоту, організації праці, госпрозрахунок, економічні методи управління промпідприємствами. Бере безпосередню участь у роботах з упровадження нової техніки, технології, засобів малої механізації. Вивчає та аналізує причини збитковості виробництв, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх рентабельності. Веде в службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, якості управлінської праці. Здійснює контроль за додержанням правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.