Інструкція для посади "Начальник служби промислових підприємств", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби промислових підприємств" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, що стосуються судноремонтних, суднобудівних та машинобудівних підприємств;
      - правила ремонту суден;
      - правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту. Статут служби на суднах річкового флоту. Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту, передові методи управління;
      - безвідходну та енергозберігаючу технології;
      - основні положення госпрозрахунку, самофінансування, оперативного управління промисловими підприємствами;
      - виробничі потужності та верстатний парк підлеглих підприємств;
      - шляхи підвищення ефективності праці промпідприємств;
      - перспективу розвитку промислової бази пароплавства;
      - правила охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії, протипожежного захисту, режимні заходи щодо захисту навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби промислових підприємств призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби промислових підприємств підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби промислових підприємств керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби промислових підприємств під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне керівництво і ритмічну роботу промислових підприємств.

2.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання планів промисловими підприємствами з судноремонту, суднобудування і машинобудування згідно із затвердженими обсягами і номенклатурними показниками, випуск товарів широкого вжитку.

2.3. Розробляє квартальні, річні, перспективні плани виробництва з промислової діяльності.

2.4. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, подає юридичній службі пароплавства матеріали щодо невиконання підприємствами договірних зобов'язань для пред'явлення штрафних санкцій.

2.5. Організовує з відповідними службами і відділами пароплавства роботу промислових підприємств з розроблення і здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці і рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, освоєння впроваджуваних нових та ефективне використання існуючих виробничих потужностей і устаткування, економію матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів; в установленому порядку подає заходи на затвердження керівництву пароплавства.

2.6. Забезпечує раціональне завантаження промпідприємств, веде роботу з їх спеціалізації і кооперування, організації спеціалізованих виробництв, цехів, дільниць, міжбасейнового кооперування.

2.7. Організовує роботу промпідприємств з технічної експлуатації та планово-запобіжного ремонту устаткування будинків і споруд, проведення паспортизації підприємств.

2.8. Спільно з планово-економічним відділом (ПЕВ) забезпечує проведення розрахунків використання промислових потужностей промпідприємств.

2.9. Вивчає потребу промпідприємств у технічному, енергетичному, підйомно-транспортному обладнанні, розподіляє виділені на нього кошти, організовує своєчасне введення в експлуатацію нового устаткування.

2.10. Контролює й аналізує використання промпідприємствами промислового устаткування, організовує роботу підприємств з підвищення змінності його роботи, з поліпшення використання устаткування, складає проекти планів капітального ремонту устаткування та автотранспорту на підприємствах інших відомств, подає їх на затвердження керівництвом пароплавства і контролює їх виконання.

2.11. Складає плани підготовки промислових підприємств до зимового ремонту флоту і забезпечує їх виконання, плани проведення днозаглиблювальних робіт на акваторії промпідприємств.

2.12. Планує, організовує виконання і контроль за ходом навігаційного та зимового ремонту флоту.

2.13. Аналізує виконання виробничої програми промпідприємствами з усіх видів діяльності, бере участь у розгляді бухгалтерських звітів, балансу підприємств і підготовці рішень пароплавства щодо виконання підприємствами виробничої програми.

2.14. Забезпечує і контролює роботу промислових підприємств з підвищення якості й атестації продукції, упровадження і застосування комплексної системи управління якістю продукції.

2.15. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи новаторів, передових методів ремонту флоту, організації праці, госпрозрахунок, економічні методи управління промпідприємствами.

2.16. Бере безпосередню участь у роботах з упровадження нової техніки, технології, засобів малої механізації.

2.17. Вивчає та аналізує причини збитковості виробництв, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх рентабельності.

2.18. Веде в службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, якості управлінської праці.

2.19. Здійснює контроль за додержанням правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби промислових підприємств має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби промислових підприємств має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби промислових підприємств має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби промислових підприємств має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби промислових підприємств має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби промислових підприємств має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби промислових підприємств має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби промислових підприємств має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби промислових підприємств має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби промислових підприємств несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.