Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Старший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією наукового співробітника - не менше 5 років. Наявність праць з відповідного напряму наукової діяльності або авторських свідоцтв на винаходи. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються; перспективи, вітчизняні та світові тенденції розвитку водного транспорту; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) відносно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми і наукову інформацію з тематики досліджень, сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; економіку; основи наукової організації праці, сучасні методи планування наукових досліджень; порядок організації та проведення апробацій розробок і впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення науково-технічної документації; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво та є відповідальним виконавцем окремих наукових тем або розділів тем, що реалізують виконання проблем найбільш складних прикладних досліджень в галузі перспективних напрямів розвитку водного транспорту. Формує мету і завдання досліджень, робочу гіпотезу, методи і засоби отримання науково-технічних рішень, визначає потребу в матеріальних ресурсах для виконання теми. Розробляє технічні завдання, програми досліджень, плани науково-дослідних розробок, кошторис витрат з їх техніко-економічним обґрунтуванням. Здійснює аналіз і наукове узагальнення вихідних даних, результатів експериментів і спостережень. Визначає завдання для окремих виконавців теми, перевіряє достовірність отриманих ними результатів. Звітує про виконання теми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно зі встановленими термінами. Організовує і безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Узагальнює отримані результати і готує їх до друку у вигляді наукових статей, нормативних та методичних документів для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Бере участь в апробаціях наукових розробок у виробничих умовах, сприяє впровадженню результатів досліджень. Здійснює популяризацію та пропаганду нових досягнень у галузі розвитку водного транспорту. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових працівників.