* *
Інструкція для посади "Директор об'єднання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор об'єднання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
      - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
      - організацію праці і управління;
      - основи планування та фінансування, форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Директор об'єднання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор об'єднання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор об'єднання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор об'єднання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності об'єднання.

2.2. Організовує й спрямовує роботу його структурних підрозділів.

2.3. Формує концепцію мовлення об'єднання.

2.4. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів, домагається їх збалансованості з можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними та фінансовими ресурсами.

2.5. Забезпечує виконання планових показників.

2.6. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, регіональними та зарубіжними теле-, радіоорганізаціями.

2.7. Вносить пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

2.8. Контролює виконання календарно-тематичних планів мовлення об'єднання, угод, укладених із вітчизняними та зарубіжними партнерами.

2.9. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо створення телевізійних програм, радіопрограм.

2.10. Затверджує готові програми та мікрофонні матеріали.

2.11. Очолює роботу редакційно-художньої ради об'єднання.

2.12. Вносить пропозиції щодо оплати праці штатних і позаштатних працівників, авторів і учасників програми.

2.13. Здійснює заходи щодо застосування прогресивних форм оплати праці, удосконалення видів і форм мовлення.

2.14. Контролює використання передбачених для об'єднання фінансових асигнувань, матеріальних і технічних засобів.

2.15. Сприяє обміну теле-, радіопрограмами, які створено об'єднанням, з іншими виробниками теле-, радіопродукції, участі в рекламній, рекламно-інформаційній, комерційній діяльності.

2.16. Вживає заходів щодо забезпечення об'єднання кваліфікованими працівниками та ефективного використання їх знань і досвіду.

2.17. Створює умови для постійного творчого зростання працівників, підвищення Їх кваліфікації.

2.18. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства, активно використовує правові засоби для удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

2.19. Вирішує у межах своєї компетенції питання щодо зарахування на роботу, переміщення, звільнення, а також заохочення працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор об'єднання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор об'єднання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор об'єднання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор об'єднання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор об'єднання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор об'єднання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор об'єднання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор об'єднання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор об'єднання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор об'єднання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор об'єднання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор об'єднання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор об'єднання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор об'єднання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор об'єднання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор об'єднання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.