* *
Інструкція для посади "Директор навчального пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор навчального пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, методичні рекомендації, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності виробничого пункту відповідно до покладених на нього завдань;
      - законодавство України про охорону праці;
      - сучасні методи господарювання та управління, порядок укладення і виконання господарських договорів;
      - основи професійної педагогіки та психології;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки, законодавство про працю.

1.4. Директор навчального пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор навчального пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор навчального пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор навчального пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на основі Положення про навчальний пункт роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та іншою діяльністю навчального пункту.

2.2. Розробляє поточні та перспективні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників за певними видами навчання.

2.3. Укладає договори з підприємствами різних форм власності на навчання кадрів чи підвищення їх кваліфікації.

2.4. Створює належні умови для високопродуктивної роботи викладачів та навчання учнів.

2.5. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу.

2.6. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій.

2.7. Комплектує разом з керівниками підрозділів групи з навчання кадрів, проводить добір та розстановку викладачів та майстрів виробничого навчання, консультантів та укладає з ними угоди.

2.8. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та майстрів виробничого навчання згідно з чинними нормативами та контролює їх виконання.

2.9. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм за професіями, якістю навчального процесу, роботою викладачів та майстрів, успішністю відвідуванням і дисципліною учнів.

2.10. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва.

2.11. Забезпечує оснащення і розвиток матеріальної бази навчального пункту, придбання навчальної й технічної літератури, методичних та наочних посібників.

2.12. Забезпечує використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці.

2.13. Здійснює контроль за правильним і своєчасним веденням діловодства з навчально-виробничої роботи.

2.14. Забезпечує видання посвідчень про присвоєння професії чи підвищення кваліфікації.

2.15. Вирішує всі питання щодо діяльності навчального пункту відповідно до своєї компетенції та в межах наданих йому повноважень.

2.16. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор навчального пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор навчального пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор навчального пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор навчального пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор навчального пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор навчального пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор навчального пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор навчального пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор навчального пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор навчального пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор навчального пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор навчального пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор навчального пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор навчального пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор навчального пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор навчального пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.