Інструкція для посади "Директор теплової електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор теплової електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови й рішення Уряду, визначальні основні напрями економічного та соціального розвитку відповідної галузі;
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства;
      - виробничі потужності підприємства, технологію виробництва електричної і теплової енергії;
      - порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності електростанції;
      - методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - досягнення науки й техніки в галузі енергетики та досвід передових енергопідприємств;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління, основи законодавства України.

1.4. Директор теплової електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор теплової електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор теплової електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор теплової електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання задач підприємства, передбачених Статутом (положенням про підприємство) і трудовим договором (контрактом).

2.2. Організовує роботу й ефективну взаємодію цехів та інших структурних підрозділів підприємства з метою найбільш повного виробництва електричної і теплової енергії, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва.

2.3. Забезпечує виконання показників ефективності використання державного майна і прибутків у відповідності до доповнення до контракту, в якому обов'язковим є рентабельність виробництва і співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду споживання і продуктивністю.

2.4. Забезпечує виконання підприємством державних завдань згідно із встановленими кількісними та якісними показниками.

2.5. Вживає заходів із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.6. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує правильне застосування принципу соціальної справедливості, поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, єдиноначальності й колективності в обговоренні і вирішенні питань, матеріального та морального стимулювання, підвищення ефективності виробництва.

2.7. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: своєму заступникові, керівникам функціональних і виробничих підрозділів підприємства.

2.8. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і господарського розрахунку, у тому числі у взаємодії з ринком електричної енергії.

2.9. Щорічно подає до органу управління майном, з яким укладено контракт, звіт про результати роботи підприємства, передбачені контрактом.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор теплової електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор теплової електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор теплової електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор теплової електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор теплової електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор теплової електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор теплової електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор теплової електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор теплової електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор теплової електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор теплової електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор теплової електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор теплової електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор теплової електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор теплової електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор теплової електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.