* *
Інструкція для посади "Директор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор технічний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі авіації - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації і підприємства;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
      - порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничогосподарської діяльності;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології в галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності підприємства;
      - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
      - основи фінансово-економічної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - у межах своєї компетенції авіаційну техніку, яка експлуатується в авіапідприємстві, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, задачі та функції кожного підрозділу інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємства, що залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден.

1.4. Директор технічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор технічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор технічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор технічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства.

2.2. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, планів капітального будівництва, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

2.3. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

2.4. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: технічним керівникам, заступникам, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства.

2.5. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

2.6. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден.

2.7. Забезпечує підтримку та постійне удосконалення впровадженої на авіапідприємстві системи управління якістю технічного обслуговування, сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки.

2.8. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.9. Контролює роботу навчального пункту та навчально-методичної ради авіапідприємства, оснащення технічних класів навчального технікою, експонатами та документацією; організовує підготовку і стажування авіаційного персоналу, перевірку знань і навиків складу авіапідприємства та проведення виробничої практики учнів.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників.

2.11. Забезпечує та контролює проведення інспекторського огляду повітряних суден керівним інженерним та льотним складом.

2.12. Особисто бере участь у проведенні оглядів.

2.13. Організовує та здійснює розстановку і профадаптацію працівників, які приймаються на роботу в авіапідприємство.

2.14. Розроблює та здійснює заходи щодо підготовки інженерно-технічного складу та виробництва з освоєння нової авіаційної техніки, що надходить до авіапідприємства.

2.15. Організовує інженерно-авіаційне забезпечення щодо експлуатаційних випробувань авіаційної техніки та її підконтрольної експлуатації, які здійснюються в авіапідприємстві.

2.16. Вживає заходів щодо розвитку виробничо-технічної бази, оснащення підприємства технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

2.17. Організовує метрологічне забезпечення технічного обслуговування; рекламаційно-претензійну роботу та виконання доробок авіаційної техніки, облік та аналіз причин відмов або несправностей техніки і засобів їх діагностування та наземного обслуговування, авіаційних подій і передумов, використання інформації з польотів для аналізу надійності повітряних суден та двигунів і профілактики авіаційних подій з розробкою і здійсненням заходів щодо їх запобігання, подавання пропозицій щодо удосконалення авіаційної техніки.

2.18. Контролює проведення випробувань та метрологічних перевірок технологічного обладнання, засобів діагностування, підйомно-транспортних засобів та приладів, що працюють під тиском, інших засобів, які підлягають перевіркам чи випробуванням; використання виробничих приміщень, споруд та їх обладнання, вантажно-підйомних засобів та виробничого транспорту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор технічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор технічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор технічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор технічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор технічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор технічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор технічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор технічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор технічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор технічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор технічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор технічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор технічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор технічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор технічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор технічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.