* *
Інструкція для посади "Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" для начальника головного управління, управління - не менше 10 років; для начальника самостійного відділу, служби зазначений стаж - відповідно не менше 8 та 6 років. Стажування в органах управління вищого рівня. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
      - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;
      - основи медичного і трудового права;
      - концепцію розвитку охорони здоров'я населення України;
      - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;
      - практику застосування законодавства у межах своєї компетенції;
      - основи державного управління;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - основи організації роботи та технологію процесу управління;
      - економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;
      - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

1.4. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в галузі охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.

2.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на головне управління, управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій галузі управління.

2.3. Організовує лікувально-профілактичну санітарно-епідеміологічну, фармацевтичну, фінансово-економічну, кадрову та адміністративно-господарську діяльність мережі закладів охорони здоров'я.

2.4. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління, управління, керівників підрозділів у складі головного управління, управління (самостійного відділу, служби).

2.5. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством.

2.6. Організовує розроблення проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм у межах своєї компетенції.

2.7. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров'я, ходу виконання державних програм, діяльності головного управління (самостійного відділу, служби) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій, видає відповідні директивні документи з цього питання.

2.8. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці головного управління, управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами місцевого самоврядування, державного нагляду і контролю, та забезпечує взаємодію мережі закладів охорони здоров'я.

2.9. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.10. Сприяє створенню належних виробничих умов, забезпечує контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержанням співробітниками правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Забезпечує захист державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник головного управління, управління охорони здоров'я місцевої державної адміністрації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.