* *
Інструкція для посади "Начальник головного управління пенсійного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник головного управління пенсійного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - соціологію та психологію праці;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник головного управління пенсійного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник головного управління пенсійного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник головного управління пенсійного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник головного управління пенсійного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління пенсійного забезпечення (далі - Головне управління).

2.2. Забезпечує виконання покладених на Головне управління завдань щодо формування та реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги, а також політики в галузі праці і трудових відносин, виконання актів законодавства, що належать до компетенції Головного управління.

2.3. Визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів у складі Головного управління.

2.4. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Головного управління.

2.5. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників.

2.6. Визначає політику і стратегію діяльності Головного управління.

2.7. Бере участь у складанні і реалізації пріоритетних напрямів співробітництва з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями.

2.8. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.9. Розробляє прогнози, індикативні плани, бюджети з питань, що входять до компетенції Головного управління.

2.10. Розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних перетворень у сфері діяльності управління.

2.11. Розробляє проекти актів законодавства з питань пенсійного забезпечення, пропозиції щодо його вдосконалення, пов'язаного з особливими умовами праці.

2.12. Здійснює організацію перевірок стану справ підвідомчих установ та надає їх працівникам методичну і практичну допомогу.

2.13. Узагальнює матеріали перевірок щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

2.14. Виконує завдання вищих офіційних органів.

2.15. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Головного управління.

2.16. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Головного управління, підвищення кваліфікації працівників.

2.17. Здійснює організацію контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

2.18. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник головного управління пенсійного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник головного управління пенсійного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.