* *
Інструкція для посади "Директор з транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з транспорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
      - основи технології гірничого виробництва;
      - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
      - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам; розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва; розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.

2.2. Забезпечує: виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням; створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.

2.3. Організовує: виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт; цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь; роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.

2.4. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії; у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються; в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів; у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів; у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору; в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.

2.5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.

2.6. Контролює: виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів; дотримання безпеки руху; забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.

2.7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. При відсутності дирекції з залізничного транспорту названі функції виконуються директором з виробництва.