Інструкція для посади "Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з матеріально-технічного постачання та транспорту;
      - організацію автомобільного транспорту;
      - перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів споживаних матеріалів;
      - порядок складання заявок, укладання договорів з постачальниками та контролю за їх виконанням;
      - основи економіки та організації виробництва, праці й управління;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - законодавства про охорону навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією матеріально-технічного постачання і роботою автомобільного транспорту; розробленням нормативів споживання матеріалів для виробничих одиниць, підприємств і організацій; розробленням заходів щодо зниження витрат, пов'язаних з придбанням, доставкою та зберіганням матеріальних ресурсів; розробленням завдань щодо здавання металолому та інших вторинних ресурсів.

2.2. Визначає потребу в матеріально-технічних ресурсах та паливі.

2.3. Організовує: планомірне забезпечення виробничих підрозділів, підприємств і організацій матеріально-технічними ресурсами; розроблення і доведення планів матеріально-технічного постачання до виробничих підрозділів, підприємств і організацій; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах і складах; виявлення та реалізацію зайвих і невикористаних матеріальних цінностей, а також розроблення та здійснення заходів щодо зниження понаднормативних запасів обладнання, матеріалів і запасних частин; укладання договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів; транспортно-експедиційне обслуговування виробничих підрозділів, підприємств і організацій; роботу щодо збирання металолому та інших вторинних ресурсів і виконання планів їхнього відвантаження; складання балансу обладнання в натуральному і вартісному вираженні; списання обладнання, що стало непридатним; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників.

2.4. Забезпечує: виконання планів вантаження і перевезення вантажів, оформлення рекламацій та заяву претензій у зв'язку з порушенням постачальниками умов договору; розроблення проектів річних, квартальних і місячних планів перевезення вугілля та інших вантажів, планів розвитку автомобільного транспорту; розроблення і контроль за виконанням заходів щодо розвитку централізованих перевезень вантажів автомобільним транспортом; розроблення та впровадження заходів щодо поліпшення стану та використання автомобільного транспорту, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; розроблення норм запасів сировини і матеріалів; розроблення та здійснення заходів щодо зниження витрат обігу за рахунок скорочення зайвої перевалки вантажів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій; здійснення заходів щодо прискорення оборотності матеріально-технічних ресурсів і підвищення ефективності матеріально-технічного постачання; приймання обладнання, матеріалів, які поставляють, за кількістю і якістю; складання заявок на матеріальні ресурси; отримання фондів на вибухові матеріали; доставляння вибухових матеріалів на базисні та витратні склади; організацію збирання, ремонту та відвантаження поворотної тари.

2.5. Здійснює: розподіл обладнання і матеріалів по виробничих одиницях, підприємствах і організаціях; установлення найраціональніших господарських зв'язків між споживачами і постачальниками; заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на базах і автотранспорті; аналіз причин наявності невстановленого обладнання та понаднормативних виробничих запасів матеріальних цінностей.

2.6. Розробляє: пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації постачально-збутових організацій, удосконалення організації керування матеріально-технічним постачанням і складським господарством; заходи з механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт та зниження трудомісткості складських операцій.

2.7. Бере участь: у розробленні довготривалих програм розвитку і в розподілі фонду розвитку виробництва; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору.

2.8. Контролює: реалізацію наявних фондів; схоронність матеріальних цінностей на базах; дотримання норм витрат матеріалів та їх використання; своєчасність вантаження обладнання, матеріалів, металолому та інших вантажів; стан складських приміщень.

2.9. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з матеріально-технічного постачання та транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.