* *
Інструкція для посади "Директор з капітального будівництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з капітального будівництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - технологію будівельних і гірничо-капітальних робіт;
      - організацію капітального будівництва та матеріально-технічного постачання;
      - своєчасні методи організації керівництва, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи будівельних підрозділів;
      - правила фінансування капітального будівництва;
      - порядок складання проектно-кошторисної документації;
      - будівельні норми й правила;
      - передовий досвід, досягнення науки і техніки в будівництві у вугільній промисловості, економіку та організацію виробництва, праці і управління;
      - основи цивільного та трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з капітального будівництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з капітального будівництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з капітального будівництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з капітального будівництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю щодо виконання планів капітального будівництва; розробленням та здійсненням заходів щодо поліпшення економічних показників роботи будівельних підприємств і організацій; діяльністю внутрішньопідрядних будівельних організацій.

2.2. Забезпечує: виділення, раціональний та ефективний розподіл і використання капітальних вкладень; підвищення ефективності капітального будівництва на основі зростання продуктивності праці, зниження термінів будівельно-монтажних робіт та скорочення об'єктів незавершеного будівництва; своєчасне розроблення та розгляд у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та розширення підприємств і об'єктів; удосконалення організації праці в будівництві; створення здорових і безпечних умов праці; подання в банківські установи планів капітального будівництва, титульних списків та іншої необхідної документації для оформлення фінансування будівництва; дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища; дотримання планової дисципліни в будівництві.

2.3. Організовує: роботу щодо удосконалення форм і методів керування капітальним будівництвом; розроблення технічних інструкцій і нормативів, які застосовуються у капітальному будівництві; виконання робіт з рекультивації порушених земель, передбачених у проектах будівництва, реконструкції та розширення шахт, розрізів і збагачувальних фабрик; роботу щодо забезпечення земельними відводами для будівництва нових об'єктів; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників.

2.4. Забезпечує і здійснює контроль за укладанням договорів підряду на капітальне будівництво та реконструкцію підприємств і об'єктів, укладанням з проектними організаціями договорів на проектно-пошукові роботи.

2.5. Розглядає й затверджує в установленому порядку титульні списки будівництв і об'єктів виробничого та невиробничого призначення, підготовляє до затвердження плани введення потужностей та основних фондів, плани будівельно-монтажних робіт, затверджує внутрішньо-будівельні титульні списки, плани проектно-пошукових робіт на будівництвах і об'єктах, техніко-економічні показники з капітального будівництва для виробничих підрозділів і підприємств.

2.6. Погоджує питання користування банківським кредитом.

2.7. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, в підготовці перспективних і річних планів капітального будівництва та проектно-пошукових робіт на будівництвах і об'єктах; у аналізі техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору.

2.8. Контролює: дотримання установлених норм тривалості будівництва та термінів введення в дію виробничих потужностей і основних фондів; витрачання фонду заробітної плати та виконання встановлених планів за економічними показниками в будівництві; забезпеченість об'єктів проектно-кошторисною документацією, обладнанням і матеріалами; роботу внутрішньопідрядних будівельних організацій, оцінює їхню діяльність за результатами виконання плану будівельно-монтажних робіт, товарної продукції, введення об'єктів у експлуатацію, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, зростанням продуктивності праці; дотримання правил безпеки підчас проведення будівельно-монтажних робіт.

2.9. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з капітального будівництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з капітального будівництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з капітального будівництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з капітального будівництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з капітального будівництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з капітального будівництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з капітального будівництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з капітального будівництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з капітального будівництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.