* *
Інструкція для посади "Директор дослідної організації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор дослідної організації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років, при наявності вченого ступеня доктора (кандидата) наук - стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, що визначають напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки;
      - напрямки діяльності, профіль і спеціалізацію установи (організації);
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали вищих органів, що стосуються діяльності установи (організації);
      - досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки в області діяльності установи (організації);
      - наукові методи проведення дослідних робіт, технічних розробок та їхньої експериментальної перевірки;
      - результати досліджень і розробок по суміжних проблемах, здійснюваних іншими установами (організаціями);
      - методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок;
      - порядок перерахування податків і зборів, страхових внесків;
      - діючі системи оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - порядок укладення та виконання договорів і контрактів;
      - економіку, організацію праці, виробництва і керування;
      - чинне законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Директор дослідної організації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор дослідної організації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор дослідної організації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор дослідної організації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на основі діючих положень про науково-дослідні установи, конструкторські, технологічні, проектні і дослідні організації, науковою, науково-технічною та виробничо-господарською діяльністю з метою одержання нових результатів у відповідній їхньому профілю галузі науки і техніки, створення економічних, прогресивних проектів, виробів, технологічних процесів і найшвидшого їхнього освоєння в галузях економіки.

2.2. Забезпечує дотримання вимог і нормативів по організації праці, які повинні враховуватися при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та устаткування.

2.3. Визначає напрямок наукової, науково-технічної та виробничої діяльності установи (організації), затверджує у встановленому порядку перспективні та річні плани робіт.

2.4. З метою підвищення ефективності роботи організує науковий зв'язок із суміжними науково-дослідними установами, конструкторськими, технологічними, проектними і дослідними організаціями для успішного виконання досліджень по комплексних проблемах, з підприємствами при апробуванні і впровадженні у виробництво результатів наукових досліджень і технічних розробок, а також у встановленому порядку здійснює зв'язок із закордонними інститутами та ученими з питань науково-технічного співробітництва.

2.5. Розпоряджається фінансовими ресурсами установи (організації), забезпечуючи економію у витраті засобів, ефективне та цільове їхнє використання, своєчасні розрахунки з бюджетом, з банками, постачальниками, державними позабюджетними соціальними фондами, підрядниками та іншими організаціями.

2.6. Відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення або накладає стягнення на працівників.

2.7. Вживає заходів по ефективному використанню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, забезпечує ритмічну роботу та виконання плану наукових досліджень і технічних розробок.

2.8. Створює умови для високопродуктивної роботи співробітників установи (організації), підвищення ефективності досліджень і розробок, забезпечує дотримання законності, державної дисципліни, законодавства про працю, правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

2.9. Керує роботою по вдосконалюванню організації праці працівників і структури установи (організації), домагаючись раціонального зниження витрат на основі застосування прогресивних систем керування, методів досліджень і розробок, впровадження сучасних обчислювальних засобів, механізації та автоматизації інженерно-технічних та управлінських робіт.

2.10. Здійснює керівництво будівництвом, реконструкцією, а також капітальним ремонтом основних фондів відповідно до затверджених планів, титульними списками та проектно-кошторисною документацією, забезпечує запровадження в дію у встановлений термін об'єктів та здобутого устаткування.

2.11. Здійснює заходи щодо ефективного використання встановлених систем оплати праці та матеріального стимулювання, забезпечує ощадливу та раціональну витрату фонду заробітної плати та своєчасні розрахунки з робітниками та службовцями.

2.12. Проводить у встановленому порядку атестацію працівників, обрання на посаду на новий строк і конкурси на заміщення вакантних посад.

2.13. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, підготовку наукових кадрів відповідних спеціальностей через докторантуру, аспірантуру та систему соіскательства.

2.14. Вживає заходів по поліпшенню та оздоровленню умов праці, а також соціальних умов працівників.

2.15. Керує діяльністю вченою або науково-технічною (технічною) радою, будучи її головою.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор дослідної організації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор дослідної організації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор дослідної організації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор дослідної організації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор дослідної організації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор дослідної організації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор дослідної організації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор дослідної організації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор дослідної організації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор дослідної організації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор дослідної організації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор дослідної організації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор дослідної організації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор дослідної організації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор дослідної організації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор дослідної організації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.