* *
Інструкція для посади "Директор видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового та культурного життя в країні й за кордоном;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у видавничій справі, поліграфічному виробництві, книгорозповсюдженні;
      - основи авторського права, трудового й податкового законодавства;
      - правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів;
      - основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничого процесу, управління виробництвом, госпрозрахунку, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу;
      - форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів.

1.4. Директор видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює видавництво, керує його діяльністю, спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів, забезпечує випуск видань на належному національно-патріотичному, громадсько-політичному, науково-технічному, художньому, професійному рівні.

2.2. Організовує розроблення тематичних та фінансових планів, відповідає за їх виконання.

2.3. Затверджує проекти художньо-графічного оформлення, ціну та основні параметри видань.

2.4. Укладає договори з авторами, підприємствами, організаціями, установами.

2.5. Контролює виконання договірних зобов'язань, якісне оформлення видань, забезпечення видавництва матеріальними ресурсами, збереження та економне їх використання у виробничій діяльності.

2.6. Впроваджує передові вітчизняні та світові досягнення у галузі книговидання.

2.7. Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами, постачальниками, замовниками, кредиторами, книгорозповсюджувальними організаціями тощо.

2.8. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у фінансово-господарській діяльності видавництва.

2.9. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.

2.10. Представляє видавництво в державних та громадських установах.

2.11. Організовує пошук інвесторів.

2.12. Формує редакційну й художню ради видавництва та очолює їх.

2.13. Керує добором, розміщенням, підвищенням кваліфікації кадрів, створює умови для їх постійного творчого зростання.

2.14. Визначає компетенцію своїх заступників і службові обов'язки працівників видавництва.

2.15. Затверджує структуру й штатний розпис видавництва, документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.

2.16. Приймає рішення про матеріальне й моральне заохочення працівників, накладання стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.

2.17. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.