* *
Інструкція для посади "Директор виконавчий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор виконавчий" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство;
      - вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх вдосконалення або заміни;
      - кадрові ресурси підприємства;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - кон'юнктуру ринку;
      - порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор виконавчий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор виконавчий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор виконавчий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор виконавчий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює на основі положення (статуту) та згідно з чинним законодавством виробничу, фінансово-господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів.

2.2. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед постачальниками та замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.

2.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації і спрямовує їх діяльність на розвиток та вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, збільшення прибутку, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку.

2.4. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.6. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

2.7. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу.

2.8. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав.

2.9. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни.

2.10. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор виконавчий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор виконавчий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор виконавчий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор виконавчий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор виконавчий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор виконавчий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор виконавчий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор виконавчий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор виконавчий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор виконавчий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор виконавчий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор виконавчий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор виконавчий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор виконавчий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор виконавчий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор виконавчий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.