* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст із субсидій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст із субсидій" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із субсидій I категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність управління;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - Кодекс законів про працю;
      - основи економіки;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст із субсидій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст із субсидій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст із субсидій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст із субсидій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає, аналізує та узагальнює питання, що пов'язані з призначенням субсидій.

2.2. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються субсидії.

2.3. Проводить перерахунки раніше призначених субсидій, видає повідомлення про термін їх дії та розмір виплат.

2.4. Надає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності в підготовці документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів.

2.5. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують субсидію в установленому законодавством порядку.

2.6. Проводить кваліфіковані співбесіди з громадянами, які звернулися до відділу, перевіряє правильне заповнення довідок про прибутки та розміри комунальних платежів, з'ясовує інформацію, що дає право на одержання субсидій.

2.7. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу і вживає відповідних заходів, проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань надання субсидії.

2.8. Виконує розрахунок субсидій згідно з методикою розрахунку.

2.9. Проводить реєстрацію сум призначених субсидій у бухгалтерському журналі реєстрації.

2.10. Заносить суму призначеної субсидії до журналу для статистичної звітності.

2.11. Здає тижневий звіт про кількість сімей, які звернулися за субсидією, і суми призначених субсидій головному фахівцю, який відповідає за роботу закріпленої дільниці.

2.12. У разі потреби і на вимогу заступника головного бухгалтера із субсидій складає списки осіб, які одержують субсидії по організаціях, що надають житлово-комунальні послуги.

2.13. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст із субсидій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст із субсидій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст із субсидій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст із субсидій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст із субсидій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст із субсидій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст із субсидій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст із субсидій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст із субсидій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст із субсидій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.