* *
Інструкція для посади "Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - практику застосування законодавства в справах інвалідів, ветеранів війни;
      - організацію роботи з трудового та побутового влаштування інвалідів;
      - установлені для інвалідів пільги та переваги, порядок складання заявок на автотранспортні засоби для інвалідів;
      - організацію санаторно-курортного лікування, професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів;
      - основи управління, права, діловодства, економіки;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює роботу відділу з трудового та побутового влаштування інвалідів і пенсіонерів.

2.2. Визначає напрями діяльності відділу, коло обов'язків працівників відділу.

2.3. Розробляє проекти посадових інструкцій, вносить пропозиції про заохочення або притягнення у встановленому порядку працівників відділу, підвідомчих установ до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.4. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності.

2.5. Забезпечує в межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам, установам, організаціям з напрямів діяльності відділу.

2.6. Готує матеріали до засідань колегії.

2.7. Розробляє плани заходів з відновлення працездатності інвалідів шляхом їх раціонального працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування, своєчасного протезування та санаторно-курортного лікування, забезпечення необхідними транспортними засобами та навчання водінню автомобілів, забезпечує їх виконання.

2.8. Організовує спільно з іншими установами та організаціями роботу з надання пільг та переваг, що встановлені для інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців, а також інших інвалідів.

2.9. Бере участь в організації спеціалізованих підприємств, цехів та дільниць для раціонального працевлаштування інвалідів з різними захворюваннями.

2.10. Вивчає досвід країн близького та далекого зарубіжжя щодо вирішення питань, пов'язаних зі створенням робочих місць для працевлаштування, професійного навчання та матеріально-побутового обслуговування інвалідів.

2.11. Особисто приймає громадян.

2.12. Забезпечує розгляд листів фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

2.13. Співпрацює з навчальними закладами для професійно-технічного навчання та перенавчання інвалідів.

2.14. Організовує роботу курсового навчання інвалідів водінню автотранспорту.

2.15. Перевіряє роботу підвідомчих установ з питань трудового та матеріально-побутового влаштування інвалідів і надає їм необхідну допомогу.

2.16. Забезпечує організацію матеріально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах), самотніх непрацездатних громадян.

2.17. Контролює повноту надання пенсіонерам та інвалідам, які проживають у стаціонарних установах, а також самотнім непрацездатним громадянам пільг та переваг, що передбачаються чинним законодавством.

2.18. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про роботу відділу, Здійснює заходи щодо забезпечення інвалідів нарівні з іншими громадянами можливостями для участі в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах життя суспільства, умовами для реалізації потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для самообслуговування інвалідів.

2.19. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежної о захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу трудового та побутового влаштування інвалідів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.