Інструкція для посади "Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - Кодекс законів про працю;
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - основи управління, економіки, діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері соціальної допомоги населенню та актів законодавства з питань, що належать до компетенції відділу.

2.3. Організовує та координує роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інвалідів, інших соціальне незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам.

2.4. Розробляє нормативні документи, що визначають порядок функціонування стаціонарних установ.

2.5. Розробляє проекти програм щодо соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, щодо створення і розвитку мережі будинків-інтернатів, організації матеріально-побутового й культурного обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах.

2.6. Надає необхідну методичну, організаційну допомогу підвідомчим установам.

2.7. Організовує розроблення програми соціальної реабілітації хворих дітей та дітей-інвалідів, які перебувають у стаціонарних установах, підтримує зв'язки з науковими та освітніми закладами з цих питань.

2.8. Аналізує використання ліжкової мережі будинків-інтернатів, координує заповнюваність вільних місць в інтернатних установах.

2.9. Організовує контроль на місцях.

2.10. Здійснює контроль за виконанням пропозицій, рекомендацій за результатами відряджень працівників відділу.

2.11. Вносить пропозиції з перепрофілювання діючих інтернатних установ, контролює розміщення в спеціальних будинках-інтернатах осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, та осіб без постійного місця проживання.

2.12. Розглядає листи, заяви та скарги населення, особисто приймає громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

2.13. Узагальнює нормативні документи, що діють в інтернатних установах та готує їх до видання в бюлетенях, журналах і бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через інші засоби масової інформації.

2.14. Вносить пропозиції щодо структури, штатного розпису відділу.

2.15. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності.

2.16. Складає Положення про відділ, яким керує.

2.17. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу.

2.18. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу.

2.19. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, стан трудової та виконавчої дисципліни.

2.20. Забезпечує технічний контроль за виконанням працівниками відділу та підвідомчих установ наказів і постанов колегій Міністерства з питань роботи стаціонарних установ.

2.21. Вивчає та впроваджує у своїй роботі нові прогресивні форми та методи, що дозволяють виконувати зростаючі обсяги робіт, підвищувати якість роботи, надає практичну допомогу із цих питань підвідомчим установам.

2.22. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з організації служб соціальної допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.