* *
Інструкція для посади "Директор торговельного представництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор торговельного представництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування;
      - порядок проведення переговорів, експертиз, укладання контрактів;
      - основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу;
      - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об'єднання (підприємства, фірми);
      - правила та порядок організації або участі у міжнародних виставках та ярмарках;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі;
      - особливості обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності в країні перебування;
      - менеджмент персоналу;
      - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
      - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності колективу;
      - основи трудового законодавства;
      - історію, культуру, економіку України та країни перебування;
      - державну мову країни перебування та офіційні мови міжнародних організацій торгівлі.

1.4. Директор торговельного представництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор торговельного представництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор торговельного представництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор торговельного представництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Представляє в регіоні інтереси об'єднання (підприємства, фірми) з питань торговельної діяльності, діє від його імені.

2.2. Організує роботу представництва.

2.3. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання.

2.4. Організує роботу з укладання торговельних угод від імені об'єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва в торговельній діяльності.

2.5. Формує в регіоні або в країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об'єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу.

2.6. Розробляє маркетингові стратегії, обгрунтування асортиментної та цінової політики.

2.7. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній.

2.8. Визначає раціональні канали товаропросування.

2.9. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладанню контрактів.

2.10. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності регіону (держави) перебування.

2.11. Бере участь у роботі міжнародних торговельних представництв та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.

2.12. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об'єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор торговельного представництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор торговельного представництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор торговельного представництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор торговельного представництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор торговельного представництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор торговельного представництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор торговельного представництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор торговельного представництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор торговельного представництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор торговельного представництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор торговельного представництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор торговельного представництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор торговельного представництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор торговельного представництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор торговельного представництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор торговельного представництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.