* *
Інструкція для посади "Директор філіалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор філіалу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - перспективи розвитку галузі електрозв'язку в Україні, в області, районі;
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні документи, які стосуються діяльності філіалу;
      - особливості структури філіалу, його виробничі потужності, технологію виробництва, порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності, методи господарювання та управління філіалом;
      - досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном в галузі електрозв'язку, досвід передових підприємств, економіку, організацію виробництва, праці та управління, основи менеджменту і маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи;
      - порядок укладання господарських договорів;
      - Закон України "Про зв'язок", Статут підприємства, Положення про філіал;
      - Закон України "Про податок на додану вартість";
      - роботу із цінними паперами;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - Статут про дисципліну працівників зв'язку;
      - нормативні документи про оплату праці, трудове законодавство, Закон України "Про охорону праці".

1.4. Директор філіалу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор філіалу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор філіалу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор філіалу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує діяльність філіалу від імені підприємства в межах повноважень, наданих йому підприємством.

2.2. Діє на підставі чинного законодавства України, Положення про філіал, нормативно-правових актів органів управління та Статуту підприємства.

2.3. Упроваджує у філіалі єдину економічну, структурну, технічну та технологічну політику підприємства.

2.4. Укладає від імені підприємства господарські договори, угоди із споживачами тощо в межах наданих йому повноважень.

2.5. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни.

2.6. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання в разі потреби режиму секретності і комерційної таємниці.

2.7. Організовує складання плану доходів та кошторису витрат філіалу.

2.8. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату податків та обов'язкових платежів і відрахувань.

2.9. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи.

2.10. Відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

2.11. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих підрозділів для своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку на території, закріпленій за філіалом.

2.12. Забезпечує в підпорядкованих підрозділах філіалу високоефективну систему управління засобами зв'язку на основі єдиного технологічного процесу, спрямовує їх діяльність на вдосконалення виробництва та поліпшення якості послуг завдяки впровадженню нової техніки й прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління.

2.13. Забезпечує надання послуг електрозв'язку на принципах рівного доступу споживачів до цих послуг.

2.14. Забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування засобів електрозв'язку, закріплених за філіалом.

2.15. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах.

2.16. Забезпечує збереження споруд електрозв'язку, проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів філіалу.

2.17. Організовує роботу з розроблення та впровадження планів розвитку мереж зв'язку на території, закріпленій за філіалом.

2.18. Залучає згідно із чинним законодавством кошти підприємств, організацій та громадян для розвитку мереж зв'язку.

2.19. Організовує роботу з проектування і будівництва мереж зв'язку відповідно до планів розвитку філіалу.

2.20. Забезпечує досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бізнес-планом філіалу.

2.21. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, які діють у галузі.

2.22. Забезпечує раціональне використання основних фондів, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, розвиток нових видів послуг на базі нової техніки та технології.

2.23. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.24. Установлює працівникам філіалу конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до галузевої угоди, схеми посадових окладів та тарифних ставок, затверджених підприємством, Положення про оплату праці працівників підприємства, колективного договору підприємства й філіалу та в межах доведеного підприємством фонду оплати праці філіалу.

2.25. Здійснює в межах фонду оплати праці філіалу преміювання, виплату винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства про працю на підставі положень про оплату праці філіалу та відповідних підрозділів.

2.26. Забезпечує раціональне використання працівників філіалу.

2.27. Організовує проведення атестації робочих місць.

2.28. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників філіалу, вживає заходів щодо їх заохочення та накладає стягнення.

2.29. Забезпечує підготовку резерву кадрів на керівні посади.

2.30. Забезпечує укладання та виконання колективного договору.

2.31. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю.

2.32. Забезпечує дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.33. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.34. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор філіалу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор філіалу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор філіалу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор філіалу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор філіалу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор філіалу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор філіалу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор філіалу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор філіалу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор філіалу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор філіалу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор філіалу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор філіалу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор філіалу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор філіалу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор філіалу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.