Інструкція для посади "Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій та грошових допомог міськими (районними) управліннями соціального захисту населення області.

2.2. Регулярно відвідує міські, районні управління соціального захисту населення з метою вивчення стану справ на місці, перевірки та подання їм практичної допомоги.

2.3. Разом з іншими структурними підрозділами головного управління аналізує причини переплат або недоплат, вносить пропозиції щодо їх усунення.

2.4. Сприяє роботі суспільних і релігійних об'єднань, добродійних фондів, окремих громадян, що направлена на соціальний захист і надання допомоги дітям-сиротам, одиноким матерям, багатодітним сім'ям, а також малозахищеним сім'ям з дітьми.

2.5. Співпрацює з місцевими органами внутрішніх справ з метою надання допомоги підвідомчим управлінням соціального захисту населення при оформленні документів для призначення (припинення виплати) тимчасової грошової допомоги на неповнолітніх дітей в період розшуку батьків і у випадках, коли стягнення аліментів неможливе.

2.6. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються удосконалення організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.7. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звертань.

2.8. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.

2.9. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу.

2.10. Готує інформацію про результати цієї роботи.

2.11. Аналізує роботу структурних підрозділів з питань призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та грошової допомоги, усуває виявлені недоліки.

2.12. Веде кодифікацію і систематизацію чинного законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми та грошової допомоги, роз'яснює практику їх застосування.

2.13. Подає консультативно-методичну допомогу підвідомчим установам щодо застосування законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми та грошової допомоги.

2.14. Розглядає запити районних (міських) управлінь, підприємств, установ, організацій щодо призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та соціальних виплат і готує на них відповіді.

2.15. Вивчає та узагальнює для розповсюдження в області кращий досвід роботи з призначення державної грошової допомоги.

2.16. Здійснює перевірку всіх особових справ осіб, які одержують тимчасову допомогу на неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків чи у випадках, коли стягнення аліментів неможливе.

2.17. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги з застосуванням пенсійного законодавства.

2.18. Виконує всі доручення начальника відділу.

2.19. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів виконавчої державної влади.

2.20. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

2.21. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня.

2.22. Надає практичну допомогу фахівцям з призначення пенсій та допомог.

2.23. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.