Інструкція для посади "Головний фахівець з енергетичних реакторів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з енергетичних реакторів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях;
      - експлуатаційні характеристики й правила технічної експлуатації енергетичних реакторів, основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху);
      - схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного устаткування;
      - основні схеми силового живлення реакторного устаткування і схем живлення систем керування;
      - основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки;
      - технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку;
      - правила будови й безпечної експлуатації енергетичних реакторів та реакторного устаткування атомної електростанції;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомних електростанцій.

1.4. Головний фахівець з енергетичних реакторів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з енергетичних реакторів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з енергетичних реакторів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з енергетичних реакторів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням енергетичних реакторів атомної електростанції, а також основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху).

2.2. Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності атомної електростанції.

2.3. Здійснює координацію та контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції в частині оперативного управління технологічним процесом під час експлуатації, ремонту, пусконалагоджувальних роботах, реконструкції і модернізації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху).

2.4. Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами (реєстрація обладнання, виконання розпоряджень, циркулярів, рішень інспекційних органів).

2.5. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху).

2.6. Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом.

2.7. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування та ремонту систем і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкції і модернізації.

2.8. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій та посібників з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження устаткування і систем реакторного відділення (цеху).

2.9. Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.10. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем та устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації.

2.11. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного та допоміжного реакторного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту).

2.12. Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв і елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності енергетичного реактора та систем реакторного відділення (цеху) атомної електростанції.

2.13. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції.

2.14. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні реакторного відділення (цеху) атомної електростанції.

2.15. Бере участь у розробленні та контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування.

2.16. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю у разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації.

2.17. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з енергетичних реакторів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з енергетичних реакторів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.