Інструкція для посади "Головний фахівець з охорони навколишнього середовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з охорони навколишнього середовища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - екологічне законодавство;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;
      - систему екологічних стандартів та нормативів;
      - перспективи розвитку галузі та підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - устаткування підприємства і принципи його роботи;
      - організацію роботи з охорони навколишнього середовища;
      - чинні норми та правила з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;
      - порядок проведення екологічної експертизи;
      - систему екологічної сертифікації;
      - метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
      - порядок проведення екологічного моніторингу;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;
      - порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

1.4. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення та впровадження заходів, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства, додержання правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів.

2.2. Керує складанням перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, організовує контроль за їх виконанням.

2.3. Бере участь у розробленні заходів із забезпечення екологічної чистоти продукції, її безпечності для споживачів, створенні нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.

2.4. Контролює проведення екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, упровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.

2.5. Керує розробленням екологічних стандартів і нормативів підприємства згідно з чинними державними, міжнародними (регіональними) і галузевими стандартами, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.

2.6. Контролює експлуатацію очисних і захисних споруд.

2.7. Розробляє та забезпечує виконання заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, додержання екологічних норм, забезпечення сприятливих умов праці, а також запобігання аваріям і катастрофам.

2.8. Бере участь у розробленні планів зі створення на підприємстві замкненого циклу, який засновано на екологічно раціональній циркуляції матеріалів, мінімізації, повторному використанні, переробленні та утилізації відходів, упровадженні екологічно чистої технології виробництва, раціонального використання природних ресурсів, а також у розробленні планів капітального будівництва природоохоронних об'єктів.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.10. Керує розробленням заходів з поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення і узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.

2.11. Забезпечує ведення обліку показників, які характеризують стан навколишнього середовища, дані екологічного моніторингу та іншої інформації екологічного характеру.

2.12. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, що розповсюджується на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.

2.13. Бере участь у розробленні програм екологічного навчання.

2.14. Забезпечує складання встановленої звітності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з охорони навколишнього середовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.