* *
Інструкція для посади "Директор-розпорядник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор-розпорядник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - організаційну структуру управління підприємством, права та обов'язки працівників;
      - режим роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і методи організації торгово-оперативного процесу;
      - види, асортимент, товарознавчу характеристику товарів;
      - правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів;
      - правила експлуатації торгово-технологічного обладнання;
      - принципи оформлення торговельного залу і вітрин, розміщення і викладки товарів;
      - методи вивчення попиту покупців, рекламування і реалізації товарів;
      - торговий менеджмент;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки праці;
      - основні принципи раціонального планування та організації робочих місць;
      - системи і методи оцінки організації та оплати праці;
      - соціально-психологічні особливості управління персоналом;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - основи діловодства;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Директор-розпорядник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор-розпорядник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор-розпорядник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор-розпорядник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію технологічно-оперативних процесів на підприємстві торгівлі.

2.2. Контролює своєчасне оформлення та переоформлення торговельних залів та експозицій товарів, правильність застосування цін, наявність відповідно оформлених цінників.

2.3. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей.

2.4. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі.

2.5. Контролює повноту надаваної споживачам інформації про характеристики наявних у продажу товарів, консультує споживачів з питань наявності та розташування товарів у залах, контролює правильність надання споживачам додаткових послуг.

2.6. Забезпечує своєчасне поповнення запасів товарів.

2.7. Контролює правильне використання та експлуатацію торгово-технологічного обладнання.

2.8. Наглядає за торговим процесом, розглядає претензії покупців щодо незадовільного обслуговування, приймає відповідні рішення.

2.9. Вживає заходів щодо створення для споживачів комфортних умов, запобігання конфліктним ситуаціям.

2.10. Вивчає попит і оцінює потреби і запити споживачів, готує пропозиції для керівництва підприємства щодо конкурентоспроможних видів і асортименту товарів з бажаними споживчими характеристиками.

2.11. Бере участь у проведенні організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня обслуговування споживачів.

2.12. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства.

2.13. Інформує керівництво про наявність у торговельних залах недоліків, бере участь в їх усуненні, в оцінці праці персоналу підприємства, підготовці і поданні пропозицій щодо заохочення працівників, які відзначилися у роботі.

2.14. Проводить навчання і консультує працівників торговельних залів з питань організації торговельного обслуговування покупців.

2.15. Бере участь у роботі кваліфікаційних атестаційних комісій.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор-розпорядник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор-розпорядник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор-розпорядник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор-розпорядник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор-розпорядник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор-розпорядник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор-розпорядник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор-розпорядник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор-розпорядник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор-розпорядник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор-розпорядник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор-розпорядник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор-розпорядник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор-розпорядник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.