* *
Інструкція для посади "Директор з економіки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з економіки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного та економічного розвитку галузі та підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - основи технології виробництва продукції;
      - порядок розроблення та затвердження програм, бізнес-планів та планів виробничо-господарської діяльності;
      - економічні методи управління підприємством;
      - організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему економічних стандартів;
      - порядок розрахунку економічної ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат;
      - порядок укладення та виконання господарських та фінансових договорів;
      - вітчизняні та світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств з організації і вдосконалення економічної роботи;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Директор з економіки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з економіки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з економіки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з економіки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує фінансово-економічною діяльністю підприємства, спрямованою на досягнення високої економічної ефективності виробництва, повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень економічної науки, розробленням перспективних, річних та оперативних планів з виробництва, прибутку та інших показників; організацією внутрішньогосподарських стосунків та договірно-претензійної роботи.

2.2. Визначає: перспективи економічного розвитку підприємства, порядок поповнення нестачі власних обігових коштів; перелік та види договорів, що укладаються підприємством з суб'єктами підприємницької діяльності.

2.3. Організовує розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та забезпечує їх впровадження.

2.4. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання бізнес-планів, перспективних планів роботи в умовах ринкової економіки та конкуренції з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, розроблення організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.

2.5. Контролює: виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання чинних умов оплати праці та преміювання; впровадження у виробничих підрозділах, на підприємстві господарського розрахунку та дотримання режиму економії.

2.6. Організовує оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства; підготовку пропозицій щодо коригування планів виробничої і економічної діяльності підприємства у разі зміни кон'юнктури ринку.

2.7. Забезпечує: правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, інших заходів щодо технічного удосконалення та поліпшення організації виробництва, робіт з охорони навколишнього середовища; дотримання порядку внутрішньогосподарських відносин та розв'язання внутрішньогосподарських спорів; правильне використання лімітів короткотермінового і довготермінового банківського кредитування.

2.8. Здійснює контроль за відповідністю договорів, що укладаються на поставку обладнання, машин та інших матеріальних цінностей до наявних на це коштів, включаючи банківський кредит.

2.9. Організовує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.

2.10. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління.

2.11. Бере участь у розробленні довготермінових програм розвитку підприємства, розробленні та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи, визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах; проведенні заходів щодо поліпшення структури управління; впровадженні передового досвіду в галузі удосконалення планування, нормування праці та матеріального стимулювання; розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.

2.12. Забезпечує організацію ведення статистичної, бухгалтерської та інших видів встановленої звітності і своєчасне подання її за призначенням.

2.13. Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи.

2.14. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.

2.15. Контролює своєчасне подання звітів про результати економічної діяльності до відповідних органів.

2.16. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом.

2.17. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з економіки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з економіки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з економіки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з економіки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з економіки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з економіки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з економіки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з економіки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з економіки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з економіки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з економіки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з економіки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з економіки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з економіки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з економіки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з економіки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.