* *
Інструкція для посади "Директор з економіки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з економіки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з виробничо-господарської та економічної діяльності;
      - організацію фінансової роботи;
      - порядок фінансування з державного бюджету, нарахування та внесення платежів у бюджет;
      - основи технології та організації робіт основного і допоміжного виробництва;
      - методи прогнозування, обліку та аналізу показників роботи виробничих підрозділів та підприємств;
      - методику нормування та оплати праці, визначення економічної ефективності заходів щодо впровадження нової техніки і технології;
      - оцінки соціальних та економічних явищ і процесів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
      - рекомендації в сфері організації та удосконалення економічної роботи;
      - структуру і функції органів управління;
      - економіку й організацію виробництва, праці та управління;
      - організацію автоматизованого оброблення економічної інформації;
      - можливості і сферу застосування сучасної обчислювальної і організаційної техніки;
      - основи банківської справи, цивільного і трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з економіки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з економіки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з економіки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з економіки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує фінансово-економічною діяльністю підприємств, спрямованою на досягнення високої економічної ефективності виробництва на основі зростання продуктивності праці, повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень економічної науки, економіко-математичних методів та обчислювальної техніки; розробленням перспективних, річних та оперативних планів з виробництва, прибутку та інших показників; організацією внутрішньогосподарських стосунків та договірно-претензійної роботи.

2.2. Визначає: перспективи економічного розвитку виробництва; порядок поповнення нестачі власних обігових коштів; перелік та види договорів, які укладають шахти, розрізи та виробничі підрозділи.

2.3. Організовує: економічно доцільне витрачання фінансових ресурсів; розроблення балансу витрат та прибутку з основної і підрядної діяльності, капітального будівництва, кошторису витрачання коштів у непромисловій групі і на роботи, пов'язані з охороною природи та раціональним використанням природних ресурсів; розрахунки з бюджетом за платежами в централізованому порядку з постачальниками, підрядниками, банками та з працівниками по заробітній платі; розроблення плану витрачання коштів на виконання завдань щодо забезпечення безпечних умов праці; визначення цін (тарифів) на продукцію (роботи), що випускається, послуги; розроблення норм виробітку (часу) і розцінок, нормативів обслуговування, чисельності та інших нормативів з праці; комплексний економічний аналіз техніко-економічних показників та результатів фінансової діяльності підприємств, утворення і контроль за витрачанням фондів споживання та оплати праці; розроблення положень про виплату винагород за річні результати роботи, про преміювання всіх категорій працівників спецапарату, розроблення колективного договору; оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств; підготовку пропозицій щодо коригування планів виробничої і економічної діяльності підприємств при зміні кон'юнктури ринку, використання банківських кредитів на комерційній договірній основі; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників.

2.4. Забезпечує: правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, інших заходів щодо технічного удосконалення та поліпшення організації виробництва, робіт з охорони навколишнього середовища; дотримання порядку внутрішньогосподарських відносин та розв'язання внутрішньогосподарських спорів; правильне використання лімітів короткотермінового і довготермінового банківського кредитування; організацію ведення статистичної, бухгалтерської та інших видів встановленої звітності і своєчасне подання її за призначенням.

2.5. Здійснює контроль за відповідністю договорів, що укладаються на поставляння обладнання, машин та інших матеріальних цінностей до наявних на це коштів, включаючи банківський кредит.

2.6. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку підприємств і організацій; у розгляді плану розвитку гірничих робіт; у визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах та палива на власні потреби; в проведенні заходів щодо поліпшення структури управління; у розгляді та погодженні кошторису витрат на утримання апарату управління; у впровадженні передового досвіду в галузі удосконалення планування, нормування праці та матеріального стимулювання; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.

2.7. Контролює: виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом; використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці та преміювання; впровадження у виробничих підрозділах, на підприємствах і в організаціям господарського розрахунку та дотримання режиму економії; затрати на ведення гірничих робіт згідно з джерелом фінансування, організацію обліку гірничошахтового обладнання, оброблення інформації про його використання; списання гірничошахтового обладнання та інших основних коштів.

2.8. Здійснює методичне керівництво інформаційно-обчислювальним центром з питань, що входять до його компетенції.

2.9. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з економіки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з економіки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з економіки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з економіки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з економіки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з економіки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з економіки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з економіки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з економіки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з економіки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з економіки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з економіки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з економіки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з економіки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з економіки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з економіки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.