* *
Інструкція для посади "Директор з виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань планування та оперативного керування виробництвом;
      - перспективи розвитку і виробничі потужності підприємств;
      - технологію гірничого виробництва;
      - організацію виробничого планування, оперативного обліку процесу виробництва;
      - організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємствах та виробничих одиницях;
      - організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва;
      - організацію виробництва, праці й управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор з виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення виконання завдань щодо видобування вугілля, випуску концентрату та сортового вугілля встановленого асортименту при дотриманні стандартів і технічних умов на їх якість, виконання встановлених обсягів з вантаження та перевезення вантажів залізничним транспортом, зобов'язань щодо поставки вугілля в кількостях, термінах і в асортименті згідно з укладеними договорами та прийнятими до виконання нарядами; розробленням проекту договору на поставку вугілля.

2.2. Забезпечує: підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва, організацію та вдосконалення нарядної системи і диспетчерської служби в спецапараті управління; запровадження єдиного порядку в диспетчерському обслуговуванні, нарядній системі, веденні виробничо-оперативної документації на підприємствах; організацію збирання, оброблення і накопичення оперативної інформації з питань виробничої діяльності підприємств, розроблення та впровадження заходів щодо зниження витрат обігу за рахунок скорочення зайвих перевалок вантажів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій, належного обладнання складів вугілля та збереження вугілля на складах; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту на шахтах, розрізах, збагачувальних фабриках, у вантажно-транспортних управліннях, на роботах з видобування вугілля, утримання і ремонт гірничих виробок, на розкривних роботах, при транспортуванні вугілля, породи, інших технологічних вантажів, при демонтажі та ремонті обладнанні, збагачуванні, вантаженні та перевезенні вантажів залізничним транспортом.

2.3. Координує роботу функціональних та виробничих підрозділів з оперативних питань, пов'язаних з виробничою діяльністю шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, вантажно-транспортних управлінь, шахтопрохідницького управління з проведення і ремонту гірничих виробок, керування монтажем, демонтажем та ремонтом гірничошахтового обладнання, вживає заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу.

2.4. Організовує: своєчасне проведення гірничих виробок та розкривних робіт, відтворення очисного фронту; підготовку ділянок для введення механізованих комплексів і стругових установок згідно з затвердженими графіками; впровадження технологічних схем на очисних роботах та освоєння техніко-економічних показників, передбачених цими схемами; своєчасне забезпечення вибоїв внутрішньошахтовим і внутрішньокар'єрним транспортом, його розвиток і удосконалення; ефективне використання механізованих комплексів та іншого гірничошахтового, гірничотранспортного і збагачувального обладнання; виконання організаційно-технічних заходів щодо зниження витрат матеріалів, палива і енергії, скорочення відходів, ліквідації різноманітних втрат; контроль за проведенням гірничих робіт згідно з затвердженою програмою, за використанням робочого часу на очисних та підготовчих роботах, підземному транспорті та монтажно-демонтажних роботах; роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад і ділянок на шахтах (розрізах); розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників.

2.5. Бере участь: у розробленні довготривалих програм розвитку виробництва, у розробленні заходів щодо поліпшення умов праці; в розробленні та затвердженні проектів виробничих завдань; у розгляді та погодженні проектів виробничих одиниць, що будуються та реконструюються; в аналізі техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій; у проведенні заходів щодо удосконалення структури управління; у визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах виробничих одиниць та підприємств; у розподілі та перерозподілі між шахтами фондів на механізовані комплекси і кріплення, прохідницькі комбайни та інше шахтове обладнання; у розгляді проектів розвідування родовищ і запасів вугілля на діючих шахтах (розрізах) та тих, що будуються і реконструюються; у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів, підготовки шахт (розрізів) до роботи в зимовий період та під час паводка, комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору.

2.6. Аналізує ефективність застосування типових технологічних схем у конкретних гірничо-геологічних умовах; розробляє та вживає заходів щодо підвищення їх ефективності.

2.7. Розглядає і погоджує подані виробничими підрозділами розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.

2.8. Контролює: виконання завдань з видобування, перероблення, вантаження та поставляння вугілля; своєчасне освоєння виробничих потужностей шахт, розрізів та збагачувальних фабрик; виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва і режимів роботи шахт (розрізів), збагачувальних установок і виробничих дільниць, підвищення навантаження на вибій та діюче обладнання; виконання встановлених обсягів капітального ремонту гірничих виробок; дотримання нормативних термінів монтажу і демонтажу очисного, прохідницького, транспортного та збагачувального обладнання і термінів передавання його в капітальний ремонт; дотримання технологічної дисципліни та правил безпеки.

2.9. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.