* *
Інструкція для посади "Директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також розпорядження, рішення засновника малого підприємства (фірми) та загальних зборів малого підприємства, які регулюють порядок діяльності малого підприємства (фірми);
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - правила корпоративного управління;
      - податкове та екологічне законодавство;
      - перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;
      - порядок розроблення і затвердження бізнес-планів;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - кон'юнктуру ринку;
      - порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
      - економіку, менеджмент, маркетинг, організацію виробництва, праці та управління, етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Директор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю малого промислового підприємства (фірми) на підставі статуту та установчого договору між засновником і малим підприємством та несе повну відповідальність за діяльність малого підприємства (фірми).

2.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється.

2.3. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість робіт і продукції, що виробляє підприємство.

2.4. Забезпечує вивчення галузевого ринку.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (фірми) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва.

2.6. Організовує розроблення планів економічного та соціального розвитку малого підприємства (фірми), структури, штатного розпису та змін до нього, представляє їх до затвердження на загальних зборах малого підприємства (фірми).

2.7. Готує звіти за результатами господарської та договірної діяльності для розгляду на загальних зборах малого підприємства (фірми).

2.8. Вживає заходів щодо забезпечення малого підприємства (фірми) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.9. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу малого підприємства (фірми), сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.10. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства.

2.11. Видає у межах своєї компетенції накази, відповідно до трудового законодавства приймає та звільняє працівників.

2.12. Несе повну відповідальність за майно та обладнання, що належить малому підприємству (фірмі).

2.13. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно довимог чинного законодавства.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.