* *
Інструкція для посади "Директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи в сфері торгівлі: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста, бакалавра - не менше 1,5 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - системи оплати праці;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства;
      - призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - трудове законодавство;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - критерії оцінки ефективності трудової діяльності;
      - бухгалтерський облік та звітність;
      - правила використання засобів зв'язку, комп'ютерної та обчислювальної техніки;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Директор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю малої торговельної фірми та її структурних підрозділів.

2.2. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

2.3. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання.

2.4. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі.

2.5. Організує комерційну господарську, фінансову, інші види діяльності торговельної фірми.

2.6. Забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів фірми.

2.7. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку фірми, контролює їх виконання.

2.8. Забезпечує збереження майнової та грошової власності фірми.

2.9. Аналізує результати фінансово-господарської діяльності фірми, контролює виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення її діяльності.

2.10. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану фірми.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.