Інструкція для посади "Директор навчально-виробничого комбінату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор навчально-виробничого комбінату" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, методичні рекомендації, нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які визначають порядок діяльності виробничо-навчального комбінату відповідно до покладених на нього завдань;
      - законодавство України про охорону праці;
      - сучасні методи господарювання та управління, порядок укладення і виконання господарських договорів;
      - основи професійної педагогіки та психології;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки, законодавство про працю.

1.4. Директор навчально-виробничого комбінату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор навчально-виробничого комбінату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор навчально-виробничого комбінату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор навчально-виробничого комбінату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на основі Положення про навчально-виробничий комбінат роботою з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та іншою діяльністю навчально-виробничого комбінату.

2.2. Розробляє поточні та перспективні плани підготовки та підвищення кваліфікації працівників за усіма видами навчання.

2.3. Укладає договори з підприємствами різних форм власності на навчання кадрів чи підвищення їх кваліфікації.

2.4. Керує роботою щодо впровадження в навчальний процес передових методів, форм та засобів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу.

2.5. Забезпечує належні умови праці й навчання.

2.6. Сприяє використанню новітніх комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій.

2.7. Комплектує разом з керівниками підрозділів групи з навчання кадрів, проводить добір та розстановку викладачів та майстрів виробничого навчання, консультантів та укладає з ними угоди.

2.8. Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед викладачів та майстрів виробничого навчання згідно з чинними нормативами та контролює їх виконання.

2.9. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм за професіями, якістю навчального процесу, роботою викладачів та майстрів, успішністю, відвідуванням і дисципліною учнів.

2.10. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва.

2.11. Забезпечує оснащення і розвиток матеріальної бази навчально-виробничого комбінату, придбання навчальної й технічної літератури, методичних та наочних посібників, організацію навчально-технічних кабінетів, навчальних майстерень і дільниць відповідно до обсягів і характеру підготовки кадрів.

2.12. Забезпечує виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, використання коштів за цільовим призначенням, дотримання чинних умов оплати праці.

2.13. Здійснює контроль за правильним і своєчасним веденням діловодства з навчально-виробничої роботи.

2.14. Забезпечує видання посвідчень про присвоєння професії чи підвищення кваліфікації.

2.15. Представляє навчально-виробничий комбінат на всіх підприємствах, організаціях, установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому повноважень.

2.16. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор навчально-виробничого комбінату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор навчально-виробничого комбінату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор навчально-виробничого комбінату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор навчально-виробничого комбінату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор навчально-виробничого комбінату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор навчально-виробничого комбінату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор навчально-виробничого комбінату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор навчально-виробничого комбінату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор навчально-виробничого комбінату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор навчально-виробничого комбінату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.