Інструкція для посади "Доцент", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Доцент" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідного наукового спрямування, наявність наукових праць. Стаж науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі відповідно до чинного законодавства. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології;
      - педагогіку, педагогічну психологію;
      - теорію та методи управління освітніми системами;
      - планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи;
      - організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень;
      - правила внутрішнього розпорядку Інституту;
      - положення про відповідний структурний підрозділ;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Доцент призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Доцент підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Доцент керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Доцент під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює планування, організацію та контроль за навчальною та навчально-методичною роботою з дисциплін, які викладає.

2.2. Бере участь у науковій та/або науково-дослідній роботі за одним з наукових напрямів кафедри, у науково-методичній роботі з питань професійної освіти.

2.3. Читає лекції з відповідних фахових дисциплін, у тому числі із вивчення апаратури урядового та спеціальних видів зв’язку, ключової та технічної документації до неї, організації та забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв’язку.

2.4. Забезпечує виконання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.5. Здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх видів навчальних занять з відповідних фахових дисциплін.

2.6. Розроблює робочі програми з відповідних фахових дисциплін.

2.7. Бере участь у науково-методичній роботі кафедри у складі методичної комісії за фахом або науково-методичної ради факультету (структурного підрозділу Інституту).

2.8. Контролює, комплектує та розроблює методичне забезпечення відповідних фахових дисциплін.

2.9. Організовує та керує науково-дослідною роботою курсантів (слухачів).

2.10. Бере участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, надає методичну допомогу новим викладачам для оволодіння педагогічною майстерністю та професійними навичками.

2.11. Організовує та планує самостійну роботу курсантів (слухачів) з відповідних фахових дисциплін.

2.12. Проводить роботу з профорієнтації зі школярами за відповідними фахами кафедри.

2.13. Своєчасно повідомляє керівництво кафедри про неможливість виконання роботи, обумовленої розкладом занять.

2.14. Передає у власність Інституту підготовлені в рамках виконання службового завдання підручники, монографії, навчальні посібники, патенти, методичні вказівки, робочі програми та інші види методичних розробок та інтелектуальної власності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Доцент має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Доцент має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Доцент має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Доцент має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Доцент має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Доцент має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Доцент має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Доцент має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Доцент має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Доцент несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Доцент несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Доцент несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Доцент несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Доцент несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Доцент несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Доцент несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу Інституту, в якому аналізуються та вирішуються проблемні питання, що належать до компетенції кафедри; вносити керівництву кафедри пропозиції щодо коригування плану роботи кафедри, робочих програм та іншої навчальної документації кафедри з подальшим їх затвердженням в установленому порядку; вносити на розгляд кафедри пропозиції щодо вдосконалення навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, науково-дослідної робіт кафедри; контролювати всі види навчальних занять з відповідних фахових дисциплін, які проводяться викладачами кафедри; вносити, за необхідності, пропозиції щодо поліпшення організації навчальних занять; надавати пропозиції щодо залучення в установленому порядку до виконання наукових досліджень особовий склад Інституту; керувати підготовкою аспірантів і претендентів; вносити завідувачу кафедри пропозиції щодо морального та/або матеріального заохочення курсантів (слухачів) та аспірантів за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідних роботах, щодо накладення стягнення на курсантів (слухачів) і аспірантів; залучати навчально-допоміжний персонал кафедри, аспірантів і курсантів (слухачів) кафедри до робіт, пов’язаних з організацією та забезпеченням навчального процесу, підготовкою аудиторної фундації до навчального року, переобладнанням навчальних лабораторій кафедри; одержувати організаційне та матеріально-технічне забезпечення своєї професійної діяльності.