* *
Інструкція для посади "Дилер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дилер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, які стосуються торгової та фінансово-банківської діяльності;
      - ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
      - напрями діяльності контори, біржі, банку, іншого підприємства, установи, організації;
      - методи вивчення та прогнозування попиту на товар, який реалізується, та на послуги, що надаються;
      - перспективи розвитку торгівлі та фінансово-банківської системи;
      - організацію торгівлі;
      - правила оформлення укладених договорів;
      - порядок установлення зв'язків із споживачами товарів та послуг;
      - організацію ділових контактів і рекламної діяльності;
      - споживчі властивості товарів, правила зберігання, терміни та умови їх реалізації;
      - достоїнства та переваги різного виду послуг;
      - організацію праці та управління;
      - технічні засоби відображення, оброблення і передавання інформації;
      - цивільне і трудове законодавство.

1.4. Дилер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дилер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дилер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дилер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує розвиток взаємозв'язків із споживачами товарів, виявляє та формує попит на послуги, виконує роботу з купівлі або продажу товарів оптом (негайно або терміново), акцій, облігацій, інших фінансових документів і цінних паперів, враховуючи іноземну валюту, з надання кредитно-грошових та інших послуг.

2.2. Вивчає кон'юнктуру і тенденції розвитку ринку, ціни та попит на товари і послуги, які надаються, з'ясовує запити та думки споживачів про них.

2.3. Купує і продає на ринку наявного товару або терміновому ринку від імені установи, організації, підприємства чи від імені клієнта.

2.4. Пояснює покупцям переваги визначеного виду товарів або послуг порівняно з іншими, аналогічними їм.

2.5. Готує необхідні документи з купівлі-продажу, на товари, що одержує та відправляє, а також для укладання договорів з юридичними та фізичними особами.

2.6. Аналізує інформацію про надійність клієнтів і компаній, які беруть участь в інвестиційній діяльності, особливості та очікувані зміни товарного і фінансового ринків, консультує клієнтів про стан і перспективи їх розвитку.

2.7. Сприяє скороченню термінів реалізації товарів і надання послуг, збільшенню обсягу продажу, числа клієнтів, у тому числі постійних, які систематично звертаються за товаром або послугою, покращенню якості обслуговування клієнтів, розширенню послуг, скороченню транспортних витрат.

2.8. Вивчає скарги, які надходять, на товар, що продається, і послуги, що надаються, вживає заходів щодо запобігання виникненню таких скарг, а також випадкам завдавання клієнтам матеріальних збитків.

2.9. Забезпечує додержання чинних стандартів і норм з організації зберігання, збуту та транспортування товару, а також вживання заходів щодо вдосконалення (прискорення) збутових операцій.

2.10. Організовує широке використання в роботі технічних засобів і каналів зв'язку - комп'ютерної техніки, телефонів, факсів тощо.

2.11. Бере участь в організації реклами, пропаганді достоїнств товару, який продається, його споживчих властивостей, переваги запропонованих послуг, у підготовці зразків товарів (малюнків, фотографій, муляжів), описів послуг.

2.12. Прогнозує можливе розширення внутрішнього і зовнішнього ринку запропонованих товарів і послуг, які надаються.

2.13. Забезпечує збереження комерційної таємниці.

2.14. Керує роботою підлеглих йому агентів.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дилер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дилер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дилер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дилер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дилер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дилер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дилер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дилер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дилер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дилер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дилер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дилер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дилер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дилер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дилер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дилер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.