* *
Інструкція для посади "Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - теорію та практику бібліотечної справи;
      - досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво бібліотекою (ЦБС), забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу.

2.2. Діє від імені бібліотеки (ЦБС).

2.3. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.4. Відкриває у банках рахунки.

2.5. Користується правом розпорядження коштами.

2.6. Видає, приймає до платежів зобов'язання.

2.7. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.8. Укладає угоди та контракти.

2.9. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.10. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.11. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою (ЦБС) майна.

2.12. Організує формування бібліотечного фонду.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки (ЦБС) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці.

2.14. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки (ЦБС).

2.15. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор бібліотеки, централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.