Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці вентиляції та охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; технічні характеристики обладнання шахти і дільниць та правила їх експлуатації; аерогазодинаміку вугільних шахт; чинні положення, інструкції щодо вентиляції та правил безпеки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; план ліквідації аварій; засоби індивідуального захисту; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; досягнення науки і техніки з питань вентиляції та охорони праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує провітрювання всіх діючих гірничих виробок і вибоїв шахти; справний стан і правильну експлуатацію вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; роботу лампової; розподіл повітря, яке надходить, по гірничих виробках і вибоях; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Визначає необхідну кількість повітря для провітрювання гірничих виробок. Організовує: виконання газових і депресійних знімань, заміри кількості та швидкості руху повітря гірничими виробками; набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; навчання робітників шахти правилам протипожежного захисту, методів боротьби з вугільним пилом і використання індивідуальних засобів захисту; розвиток раціоналізації та винахідництва. Розробляє заходи щодо запобігання і локалізації вибухів газу та вугільного пилу, пожеж, шарових скупчень метану, розгазування гірничих виробок, вдосконалення схем вентиляції, керування газовиділенням, боротьби з рудниковим пилом; раціональні режими праці та відпочинку. Бере участь: у розгляді перспективних і річних планів розвитку гірничих робіт, проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів з питань вентиляції та пило-газового режиму; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з розслідувань аварій та нещасних випадків; у розробленні пропозицій з навчання і підвищення кваліфікації працівників дільниці. Готує матеріали для встановлення категорійності шахт з газу, небезпечності через вибуховість вугільного пилу, визначення виробок, небезпечних через шарові скупчення метану, вибоїв, особливо небезпечних під час проведення вибухових робіт. Погоджує дозволи (наряди - путівки) на проведення вибухових та вогневих робіт на шахті. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових і додаткових відпусток. Контролює: якісний склад рудникової атмосфери; правильність розподілу повітря по виробках і вибоях, установлення вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря; справність автоматичного газового захисту; правильність встановлення і показань стаціонарних аналізаторів метану; дотримання пилогазового режиму; стан загальношахтових і дільничних запасних виходів вентиляційних виробок, споруд і пристроїв провітрювання тупикових виробок і протипожежного захисту шахти; вміст метану та пилу в повітрі в будівлях технологічного комплексу поверхні; дотримання паспортів керування покрівлею та кріплення підземних виробок, буровибухових робіт; справність і ефективність дії зрошувальних та пиловловлювальних пристроїв; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки. Веде документацію з вентиляції, багатогазовості гірничих виробок, пило-газового режиму, протипожежного захисту шахт, облік обладнання, майна дільниці та витрати матеріалів.